Propozycji ograniczających zatory płatnicze ciąg dalszy…

03.07.2019 Publikacje

We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy o rządowych planach zmian dotyczących ograniczenia zatorów płatniczych w Polsce (Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Newsletter Nr 84).

W maju br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych trafił do sejmu (druk nr 3475). Pierwsze czytanie odbyło się 12 czerwca, po czym projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Warto przypomnieć, czego dotyczą najważniejsze propozycje zmian w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, której nazwa będzie brzmiała „ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

 1. Skrócenie terminów zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – sektor publiczny będzie miał obowiązek dokonywać płatności nie później niż w terminie 30 dni, z wyjątkiem podmiotów leczniczych, dla których termin będzie wynosił 60 dni.
 2. Jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty jest duży przedsiębiorca a wierzycielem mikro -, mały albo średni przedsiębiorca, termin zapłaty określony w umowie nie będzie mógł przekraczać 60 dni od daty doręczenia faktury dłużnikowi, pod rygorem nieważności zapisu umownego przewidującego dłuższy termin zapłaty.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, przy czym:

 • małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
 • mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
 1. Podwyższenie odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach – stawka będzie równa sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych, czyli 11,5%. W przypadku podmiotów leczniczych odsetki pozostaną na tym samym poziomie (tj. suma stopy referencyjnej NBP i osiem punktów procentowych, czyli 9,5%).
 2. Zróżnicowanie kwoty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w zależności od wysokości wartości należnego świadczenie:
 • do 5000 PLN: 40 EUR,
 • od 5 000 – 50 000 PLN: 70 EUR,
 • powyżej 50 000 PLN: 100 EUR.
 1. Zobowiązanie członków zarządu lub innego organu zarządzającego:
 • podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
 • podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR (wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości)

do przekazywania – pod rygorem nałożenia kary grzywny – do dnia 31 stycznia każdego roku ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacji o stosowanych w poprzednim roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Informacje te będą publikowane w BIP.

 1. Nadanie nowych kompetencji Prezesowi UOKiK, który będzie mógł wszczynać postepowanie przeciwko podmiotom w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, tj. wtedy, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie wynosi co najmniej 2 mln PLN, przy czym w przypadku postępowań wszczynanych w 2020 i 2021 roku, suma wartości pieniężnych wynosi co najmniej 5 mln PLN.
 2. W przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez stronę postępowania, Prezes UOKiK nałoży karę pieniężną ustalaną wg wzoru opisanego w art. 13v projektu ustawy a informacja o decyzji będzie publikowana na stronie UOKiK.
 3. Informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia opóźnienia w regulowaniu płatności będzie przekazywał Prezesowi UOKiK szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie posiadanych informacji. W toku prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania możliwe będzie w celu uzyskania informacji przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy, także z udziałem Policji.

Ponadto w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zaproponowano dodanie zapisu, że nieuzasadnione wydłużanie nadmiernie długich terminów zapłaty za towary/usługi narusza prawo i w kodeksie cywilnym (m.in. wprowadza możliwość wydania nakazu zapłaty).

Projekt zawiera także propozycje zmian m.in. ustaw Ordynacja podatkowa, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

bernadeta kasztelan swietlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny
b.kasztelan@gessel.pl
+48 22 318 69 57

 

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys