Ustawodawca, uchwalając kodeks spółek handlowych nie przewidział możliwości zarządzenia przerwy w obradach zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Jednakże wprowadził taką regulację w korelacji do spółki akcyjnej. Wobec powyższego pozostaje kwestią sporną, czy w przypadku spółki z o.o. wspólnicy są uprawnieni do zarządzenia przerwy w obradach, a jeżeli tak, to jakie powinni zachować przesłanki formalne do jej powzięcia. Celem niniejszego artykułu jest analiza prawna w/w problemu i przedstawienie proponowanego rozwiązania, opartego na racjonalnych przesłankach, w tym w szczególności poprzez wskazanie zasad, których przestrzeganie umożliwi skuteczne zarządzenie przerwy w obradach zgromadzenia wspólników.