Ryzyko stosowania przez KNF sankcji w postaci kar pieniężnych wobec osób pełniących funkcje członków Zarządów i Rad Nadzorczych w spółkach publicznych

28.02.2018 Publikacje

W naszej ocenie aktywność Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w zakresie nakładania sankcji na Członków Zarządów spółek publicznych istotnie zwiększyła się w ostatnim okresie. Lektura treści komunikatów z posiedzeń KNF mających miejsce w minionym półroczu (do lutego 2018 r.) pozwala odnotować kilkanaście przypadków wydania przez KNF decyzji o nałożeniu kar pieniężnych, w kwotach od 10 000 do 300 000 złotych, na Członków Zarządów spółek publicznych w okresach, w jakich doszło do naruszeń spoczywających na tych spółkach obowiązków informacyjnych, zarówno dotyczących przekazywania raportów okresowych, jak i informacji poufnych.

Kary te zostały nałożone w granicach ich wysokości wynikającej z przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach („Ustawa o Ofercie”), z tym, że w zakresie odnoszącym się do naruszeń obowiązku raportowania informacji poufnych – ze względu na stan prawny obowiązujący w dacie wystąpienia tych naruszeń – nie uwzględniały jeszcze regulacji, które znacząco zwiększyła poziom tego rodzaju sankcji dla menedżerów. Należy bowiem pamiętać, że do czynów, które miały miejsce od dnia 6 maja 2017 roku mają zastosowanie sankcje ustalone w nowej, znacznie wyższej, wysokości.

W przypadku czynów stanowiących naruszenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”),  a związanych z uchybieniami w zakresie raportowania informacji poufnych oraz stosowania procedury opóźniania ich raportowania przez spółkę publiczną, kara nałożona przez KNF na członka Zarządu może wynieść do 4 145 600 złotych, natomiast na członka Rady Nadzorczej (o ile uchybienie po stronie spółki publicznej ma charakter rażący) – do 100 000 złotych.

Niezależnie od tego, w odniesieniu do naruszeń dotyczących wykonywania przez spółkę publiczną obowiązków informacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, sankcje przewidziane w Ustawie o Ofercie: (i) w zakresie obowiązku przekazywania raportów okresowych – mogą być wymierzone członkom Zarządu w wysokości do 1 000 000 złotych, a członkom Rady Nadzorczej (o ile uchybienie po stronie spółki publicznej ma charakter rażący) – do 100 000 złotych, (ii) w zakresie obowiązku przekazywania raportów bieżących – mogą być wymierzone członkom Zarządu w wysokości do 100 000 złotych, a członkom Rady Nadzorczej (o ile uchybienie po stronie spółki publicznej ma charakter rażący) – do 50 000 złotych.

Należy zauważyć, że poza powyższymi kwestiami zwiększenie surowości kar pieniężnych grożących osobom pełniącym w spółkach publicznych funkcje członków Zarządów i Rad Nadzorczych za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia MAR, obejmuje również czyny (delikty administracyjne) ujęte w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku których maksymalna wysokość kar ze strony KNF kształtuje się na poziomie 2 072 800 złotych. Czyny te polegają m.in. na naruszeniu: (i) zakazu dokonywania transakcji w okresie zamkniętym, (ii)  obowiązku powiadomienia o transakcjach na własny rachunek, (iii) obowiązków (po stronie członków Zarządu) związanych z utworzeniem i prowadzeniem  listy osób mających dostęp do informacji poufnych.

Formuła odpowiedzialności administracyjnej przewidującej nakładanie przez KNF kar pieniężnych na członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek publicznych znalazła swoje odzwierciedlenie również w przepisach ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, co oznacza umożliwienie nakładania przez KNF na takie osoby kar pieniężnych do wysokości 250 000 złotych, z tytułu uchybień, do których należy m.in.: (i) brak polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej, (ii) nieprzestrzeganie przepisów dotyczących: wyboru firmy audytorskiej, procedury wyboru firmy audytorskiej, obowiązków związanych z rotacją firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe, powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu.

W praktyce funkcjonowania spółek publicznych pod rządami wskazanych wyżej regulacji prawnych, szczególnego znaczenia nabiera dbałość ze strony członków organów tych spółek o należyte monitorowanie i identyfikowanie zdarzeń mogących rodzić ryzyko zaistnienia stanu naruszenia tych regulacji, który w konsekwencji może skutkować poniesieniem osobistej odpowiedzialności administracyjnej przez poszczególne osoby fizyczne wchodzące w skład Zarządów i Rad Nadzorczych spółek publicznych. Tym samym nieodzowne staje się zapewnienie odpowiedniej znajomości przez osoby wchodzące w skład Zarządów i Rad Nadzorczych poszczególnych wymogów spoczywających zarówno na samych spółkach publicznych, jak i bezpośrednio na tych osobach, tak aby możliwe było dochowanie przez nie najwyższej staranności w podejmowanych  działaniach, co pozwoli na wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędów lub zaniechań, których konsekwencją byłyby wysokie sankcje. Jest to tym bardziej istotne, że w sytuacji gdy za naruszeniem prawa po stronie spółki publicznej stoi każdorazowo zachowanie określonej osoby fizycznej wywodzącej się z tej spółki, a ciężar sankcji nakładanej na spółkę pośrednio godzi w interes jej akcjonariuszy, raczej nieunikniona wydaje się w praktyce nadzorczej KNF perspektywa coraz częstszego pociągania do odpowiedzialności konkretnych osób kierujących lub nadzorujących spółkę, co musi wiązać się z wymierzaniem im odpowiednio dolegliwych kar finansowych. Z monitoringu sankcji nakładanych przez KNF wynika jednoznacznie, iż intencją KNF jest właśnie ścisłe wiązanie określonych, zdaniem KNF, negatywnych zachowań po stronie spółek publicznych, szczególnie w zakresie obowiązków informacyjnych, z odpowiedzialnością poszczególnych członków organów spółek i przypisywanie tym członkom organów sankcji określonych przepisami prawa już w ramach nowych, wyższych limitów kar.

Jeśli jakiekolwiek zagadnienia związane z powyżej przedstawionymi regulacjami  wymagają bliższych wyjaśnień lub budzą Państwa wątpliwości, prawnicy Kancelarii GESSEL pozostają do Państwa dyspozycji.

Kontakt:

Leszek Koziorowski
Tel. + 48 22 318 69 03
l.koziorowski@gessel.pl

Tomasz Drągowski
Tel. +48 22 318 69 21
t.dragowski@gessel.pl

Biuletyn jest przygotowywany przez Kancelarię GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k. Zawarte w nim informacje nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne. Jeżeli są Państwo zainteresowani pogłębioną analizą lub wyjaśnieniem szczegółów zawartych w Newsletterze, prosimy o kontakt z prawnikami Kancelarii, z których usług zwykle Państwo korzystają.

Rejestracja i kontakt . Jeżeli chcą Państwo regularnie otrzymywać Newsletter Kancelarii na swoją skrzynkę mailową, prosimy o przesłanie informacji na adres newsletter@gessel.pl

GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k.

Kancelaria Prawna

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

tel. (+48 22) 318 69 01, e-mail: newsletter@gessel.pl

www.gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!