Termin do wystąpienia z żądaniem uznania czynności krzywdzącej wierzyciela za bezskuteczną – glosa – III CZP 99/15

27.03.2017 Publikacje

Po uznaniu przez sąd bezskuteczności czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wierzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią a osobą czwartą (art. 534 KC) liczy się od daty jej dokonania.
Uchwała SN z 28.1.2016 r., III CZP 99/15, Biul. SN Nr 1/2016

Wprowadzenie

Przedmiotem analizy SN oraz sądów powszechnych w sprawach zainicjowanych wniesieniem powództwa pauliańskiego jest coraz częściej kwestia instrumentów prawnych pozostających do dyspozycji wierzyciela w sytuacji, w której osoba trzecia dokonuje dalszego rozporządzenia korzyścią majątkową uzyskaną w drodze czynności fraudacyjnej. W myśl art. 531 § 2 KC, wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne. Ze względu na fakt, że regulacja art. 531 § 2 KC jest w pewnym stopniu fragmentaryczna, a przepis nie zawiera pełnej treści żądania zgłaszanego przez wierzyciela pauliańskiego, w praktyce pojawiły się kontrowersje związane z określeniem terminu, w którym wierzyciel uprawniony jest do skutecznego wytoczenia powództwa przeciwko osobie czwartej. Pomimo doniosłości prawnej i społeczno-gospodarczej zagadnienia, nie było ono dotychczas przedmiotem pogłębionych wypowiedzi w orzecznictwie. Z tego powodu komentowana uchwała, rozstrzygająca tę kwestię, niewątpliwie zasługuje na uwagę. Może ona stanowić również podstawę dla rozstrzygnięcia istotnych kwestii związanych z wytaczaniem powództwa z art. 531 § 2 KC, które ze względu na treść zagadnienia prawnego nie stanowiły przedmiotu rozważań SN.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:

Mogą Cię zainteresować

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

17.05.2023

Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

Przedsiębiorca wprowadza w błąd? Musi liczyć się z konsekwencjami Jak wskazują prawnicy, choć na gruncie polskiego prawa nie ma osobnej, dedykowanej ustawy dotyczącej g...

Publikacje
Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!