Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sąduUSUs.jpg polubownego w wypadku ponownego rozpoznania sprawy [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, CH Beck 2016.

Rozprawa prawnicza mec. Gessel „Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy” opublikowana została w ramach księgi jubileuszowej „Usus Magister Est Optimus: Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi” , która powstała w związku z 75 urodzinami Profesora Andrzeja Kubasa.

W ramach swojej rozprawy prawniczej, mec. Gessel analizuje wpływ orzeczenia o uchyleniu wyroku arbitrażowego na postrzeganie kwestii bezstronności arbitra oraz kwestię czy po uchyleniu wyroku arbitrażowego powinien zostać powołany nowy zespół orzekający lub czy orzekać może dotychczasowy trybunał arbitrażowy.