Jakie kary mogą grozić pracownikom za nieprzestrzeganie reguł dotyczących właściwego stroju w pracy, w sytuacji gdy w firmie obowiązuje tzw. dress code? 
Większość pracodawców jest zainteresowana budowaniem spójnego przekazu nawiązującego do profilu prowadzonej działalności. Przekaz taki stanowi czytelny komunikat dla kontrahentów firmy o profesjonalizmie jej pracowników. Elementem tego przekazu jest tzw. dress code rozumiany jako zespół reguł, którymi powinni kierować się pracownicy, dobierając elementy stroju przeznaczonego do pracy. W pewnych sytuacjach, gdy obowiązuje jednolity ubiór, jak ma to miejsce w sieciach restauracji lub pewnych bankach, strój służbowy jest zdefiniowany przez pracodawcę, a jego noszenie nie jest kwestią wyboru, lecz obowiązku, z którym pracownik się godzi, podejmując zatrudnienie w danym miejscu. Jeszcze inną kwestią są wymogi związane z odzieżą przeznaczoną do pracy wynikające z przepisów BHP.

Są jednak inne sytuacje, gdy pracownikom komunikowane są zasady, w jaki rodzaj ubrań, o jakich fasonach i kolorach mogą się ubierać do pracy. Zasady te obejmują także określenie obuwia, akcesoriów czy też nierzadko fryzur. Co do zasady trudno jest kwestionować takie uprawnienia pracodawcy, z zastrzeżeniem jednak, iż normy w zakresie stroju mieszczą się w granicach zdrowego rozsądku, formułowane są z poszanowaniem dóbr osobistych pracowników, pozbawione są elementów, które mogłyby być uznane za dyskryminujące (na przykład zakaz noszenia spodni adresowany do kobiet). Pracodawca może określić te zasady w regulaminie pracy, którego wprowadzenie przewiduje art. 104 kodeksu pracy, może także określić je w wewnętrznej instrukcji, z którą powinni się zapoznać wszyscy pracownicy. Zbyt kazuistyczne, czy też rygorystyczne określanie tych zasad nie jest dobrą praktyką, gdyż w efekcie może doprowadzić do skutków odmiennych niż zamierzone.

Powstaje także pytanie o odpowiedzialność pracowników za nieprzestrzeganie tych zasad. Kary pieniężne nie wchodzą w grę, kodeks pracy zastrzega możliwość ich stosowania tylko w przypadkach w nim określonych (art. 108 § 2 k.p.) Inną sankcją przewidzianą w art. 108 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jakie ma pracodawca, jest możliwość stosowania kary upomnień lub nagany, sięganie jednak po te sankcje powinno być zastrzeżone dla rażących naruszeń (…)