Z funduszem na parkiet giełdowy

06.06.2006 Publikacje

Fundusze typu private equity inwestują w różne rodzaje przedsiębiorstw, z których większość to spółki niepubliczne, działające często w formie spółki z o.o. 

Istotnym elementem strategii inwestycyjnej funduszy typu PE/VC jest odpowiednie przygotowanie procesu wyjścia funduszu z inwestycji. W przypadku spółek niepublicznych jedną z możliwości jest upublicznienie spółki przez wprowadzenie jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Tam mogą jednak być notowane wyłącznie spółki akcyjne, tak więc koniecznym krokiem wstępnym będzie przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną. Na tym etapie należy pamiętać o potrzebie odpowiedniego dostosowania statutu spółki oraz innych regulacji wewnętrznych do wymogów rynku.

W przypadku decyzji o wyjściu z inwestycji przez GPW fundusz i spółka mają dwie możliwości. Po pierwsze, fundusz może zaoferować w drodze oferty publicznej wyłącznie swoje akcje, bez przeprowadzenia nowej emisji akcji. W tym wypadku do spółki nie wpływają żadne środki finansowe. Druga możliwość to oferta publiczna akcji posiadanych przez fundusz, połączona z oferowaniem nowych akcji spółki. Ten drugi wariant umożliwia funduszowi wyjście z inwestycji i jednocześnie pozwala spółce na uzyskanie kapitału do dalszego rozwoju. Wyjście z inwestycji przez GPW nie musi obejmować wszystkich akcji funduszu. Można zaoferować publicznie tylko część akcji, a w przyszłości zbywać pozostałe w transakcjach giełdowych. Z kolei spółka będzie mogła przeprowadzać nowe emisje akcji.

Prospekt emisyjny 

Z wprowadzeniem po raz pierwszy na GPW akcji nowej spółki zawsze wiąże się wymóg sporządzenia prospektu emisyjnego, przygotowywanego zarówno w celu przeprowadzenia oferty publicznej, jak i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na giełdzie. Prospekt emisyjny sporządza się w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący. Prospekt powinien zawierać rzetelne i kompletne informacje, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju spółki. W pracach nad prospektem z reguły biorą udział wyspecjalizowani doradcy. Oferta publiczna wymaga pośrednictwa domu maklerskiego, który doradza również spółce przy konstruowaniu oferty. Poza domem maklerskim w pracach nad prospektem udział biorą najczęściej: doradca finansowy, audytor oraz doradca prawny. Przygotowanie prospektu emisyjnego, w zależności od wielkości spółki, może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Poza obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego na spółce ciążą również obowiązki związane z przepisami kodeksu spółek handlowych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Walne zgromadzenie spółki musi podjąć odpowiednie uchwały dotyczące przeprowadzenia nowej emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW. W przypadku nowej emisji akcji, która ma być przedmiotem oferty publicznej, konieczne jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji. Zarząd spółki powinien zostać także upoważniony do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) o dematerializację akcji akcje spółki, które są przedmiotem oferty publicznej lub obrotu na giełdzie nie mają bowiem formy dokumentu i funkcjonują w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych. Na tym etapie walne zgromadzenie podejmuje także decyzję, czy spółka może skorzystać z instytucji tzw. subemitenta, który ma zapewnić szybkie i sprawne uplasowanie emisji oraz uzyskanie środków finansowych ze zbycia akcji.

Dopuszczenie do notowań 

Po sporządzeniu prospektu dokument ten wraz z załącznikami zostaje złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Po zatwierdzeniu prospektu spółka jest obowiązana do udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości. Prospekt emisyjny zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty publikacji. Ten okres pozwala doradcom i spółce wybrać najbardziej dogodny z punktu widzenia koniunktury rynkowej czas dla przeprowadzenia oferty, a w rezultacie zwiększa możliwość zrealizowania optymalnych zysków przez wychodzący z inwestycji fundusz. Po przeprowadzeniu oferty publicznej i zarejestrowaniu przez KDPW akcji w depozycie następuje złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na GPW. Po rozpatrzeniu tego wniosku zarząd giełdy podejmuje decyzję o dopuszczeniu akcji do obrotu na odpowiednim rynku giełdowym, a następnie o ich wprowadzeniu do obrotu na tym rynku i rozpoczęciu notowań.

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!