Zmiana przepisów jako podstawa powstania informacji poufnej

01.09.2010 Publikacje

Spółki publiczne obowiązane są do przekazywania do wiadomości inwestorów na rynku kapitałowym szeregu informacji, mających wpływ na możliwość oceny wyemitowanych przez te spółki papierów wartościowych i w konsekwencji – stanowiących podstawę podejmowanych decyzji inwestycyjnych. W praktyce największe problemy może stanowić wykonywanie obowiązków informacyjnych w zakresie publikowania informacji poufnych. Na kanwie ostatnio ważkiego tematu, jakim niewątpliwie dla przedsiębiorców jest zapowiedziana przez rząd zmiana przepisów o VAT i ich konsekwencje ekonomiczne, pragniemy zasygnalizować, że fakt podjęcia inicjatyw legislacyjnych zmieniających otoczenie prawne, w którym dotychczas funkcjonował emitent, może w niektórych sytuacjach powodować wykreowanie po stronie emitenta informacji poufnej, która będzie podlegać obowiązkowi niezwłocznego przekazania w trybie Ustawy o Ofercie Publicznej.
Na wstępie należy przypomnieć, czym jest – ustawowo zdefiniowana – informacja poufna.

Informacją poufną (art. 154 ust. Ustawy o Obrocie) jest – określona w sposób precyzyjny – informacja dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:

    1. jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;
    2. mogłaby, po przekazaniu do publicznej wiadomości, w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora;
    3. w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2.

W rozważanym stanie faktycznym należy zwrócić uwagę, że zmiana przepisów o VAT, w zakresie będącym obecnie przedmiotem prac legislacyjnych, może skutkować w przypadku przedsiębiorców zmianą wysokości przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej. Tytułem przykładu można tu wskazać podmioty realizujące zamówienia publiczne, w przypadku których wartość kontraktu ustalana jest w umowie o wykonanie zamówienia publicznego w kwocie brutto (a zatem z doliczeniem VAT). Zmiana stawki podatku VAT nie uzasadnia w przypadku zamówień publicznych zmiany umówionego wynagrodzenia, co w przypadku kontraktów wieloletnich skutkować może w przyszłości znaczącą zmianą realnie osiąganych przez wykonawcę przychodów.

Mając na względzie przytoczoną definicję informacji poufnej oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że spółka publiczna może być obowiązana do przekazania w formie raportu bieżącego informacji poufnej o wpływie zmiany stosownych przepisów prawa na sytuację ekonomiczną spółki.

Informacja o zmianie przepisów o VAT – jakkolwiek jest to informacja przyszła i niepewna – może być bowiem oceniana jako informacja precyzyjna, gdyż odnosi się do procesu legislacyjnego, którego zakończenia można zasadnie oczekiwać w przyszłości (osobną kwestią jest wskazanie momentu, w którym dochodzi do ostatecznego sformułowania treści informacji poufnej; oczekiwać należy, iż moment ten powinien przypadać po zakończeniu procesu legislacyjnego i uzyskaniu przez akt prawny ostatecznej treści, która ma podlegać oficjalnej publikacji w sposób przewidziany dla aktów normatywnych). W przypadku zmian legislacyjnych można mówić o zajściu zdarzenia w postaci powstania w świadomości spółki (ściślej – organu ją reprezentującego, czyli Zarządu) wiedzy, co do oceny skutków ekonomicznych dla spółki, wywołanych wdrożeniem powyższych zmian prawa. Informacja o zmianie przepisów o VAT może mieć także cechę istotności, gdyż potencjalnie będzie miała przełożenie na sytuację ekonomiczną spółki publicznej (choćby przez pryzmat wpływu na poziom rentowności kontraktów dotyczących zamówień publicznych), a to z kolei może wywołać na rynku skutek w postaci zmiany kursu papierów wartościowych tej spółki (w szczególności informacja o pogorszeniu rentowności kontraktów może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania posiadaniem akcji danego emitenta). Punktem odniesienia w zakresie możliwego wpływu omawianej informacji na decyzje inwestycyjne będzie kryterium tzw. „racjonalnie działającego inwestora” (tj. takiego, który dokonuje odpowiedniego wyważenia między istniejącym ryzykiem utraty środków, czy też zmniejszenia ich wartości, a szansą osiągnięcia zysków).

Należy również zwrócić uwagę, że spółki publiczne w przedstawionym stanie faktycznym mogą być również obowiązane do przekazania korekty bieżącej prognozy wyników finansowych (jeśli wcześniej taką prognozę ujawniły), o ile w wyniku analizy dokonanej w związku ze zmianą przepisów, przynajmniej jedna z pozycji prognozy ulegnie zmianie o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w tej prognozie.

Powyższe rozważania mają charakter przykładowy. Skutki zmian legislacyjnych powinny być każdorazowo analizowane i oceniane przez przedsiębiorców w sposób indywidualny, z odniesieniem się do konkretnych okoliczności ich dotyczących.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys