Zmiana Ustawy o przewadze kontraktowej uchwalona

31.10.2018 Publikacje

26 października 2018 r. Senat przyjął bez poprawek uchwaloną przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. ustawę o zmianie Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Nowelizacja Ustawy m.in. likwiduje dotychczasowe progi wysokości obrotów (50 mln i 100 mln PLN), co oznacza, że obejmie swoim działaniem wszystkie relacje handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą, niezależnie od wysokości osiąganych przez nie obrotów. To może wpłynąć na znaczne poszerzenie kręgu podmiotów gospodarczych, mogących podlegać przepisom Ustawy.

Ustawa wprowadza także uproszczenie definicji przewagi kontraktowej. Już nie będzie potrzeby badania, czy istnieją wystarczające i faktycznie możliwości zbycia lub nabycia produktów rolnych u innego nabywcy lub dostawcy. Zgodnie z nowym brzmieniem: „Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy”.

Nowe przepisy przewidują również poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Obecnie „Każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową”, a stronie skarżącej zapewniono anonimowość – jeśli chodzi o dane osobowe i treść zawiadomienia – na każdym etapie postępowania. Zmiany obejmą też złagodzenie wymagań dotyczących nadawania decyzjom Prezesa UOKiK rygoru natychmiastowej wykonalności oraz zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta. Na uwagę zasługuje bardzo krótki termin vacatio legiszaledwie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zdaniem autorów projektu wprowadzenie zmian „będzie pozytywnie wpływało na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość, w tym sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ posłuży ograniczeniu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw„.

Kontakt:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny
b.kasztelan@gessel.pl
+48 22 318 69 57

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!