Zmiany w CIT w 2018 r.

15.11.2017 Publikacje

Zwracamy uwagę, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie kolejne rozwiązania uszczelniające system podatkowy i zwiększające kwoty podatków odprowadzanych do budżetu państwa. Modyfikacji ulegną też rozwiązania już istniejące. Wprowadzane zmiany do ustawy o CIT dotyczą m.in.:

  • Wyodrębnienia dwóch źródeł przychodów. Podatnicy podatku CIT będą zobowiązani przyporządkowywać przychody i odpowiadające im koszty podatkowe do dwóch źródeł przychodów, tj. przychodów z zysków kapitałowych i przychodów z działalności gospodarczej. Ustawa nowelizacyjna wymienia przychody z zysków kapitałowych. Wśród przychodów  z zysków kapitałowych znajdują się m.in. przychody z udziału w zyskach osób prawnych  dywidendy, przychody z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego, przychody ze zbycia udziałów i akcji oraz przychody z pochodnych instrumentów finansowych. Na skutek wyodrębnienia dwóch źródeł przychodów, strata podatkowa powstała w jednym źródle przychodów nie będzie mogła obniżać dochodu z drugiego źródła.
  • Ograniczenia możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych. Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają możliwość zaliczania odsetek do kosztów podatkowych włącznie przy cienkiej kapitalizacji (finansowanie od podmiotów powiązanych). Nowe przepisy będą ograniczały zaliczanie odsetek do kosztów podatkowych także w przypadku finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane, w tym banki. Ograniczenie dotyczyć będzie także innych poza odsetkami kosztów finansowania dłużnego m.in. w opłat, prowizji, kar i opłat za opóźnienie oraz kosztów zabezpieczenia zobowiązań. Ustawa wprowadza także nowy limit kosztów, ustalany w odniesieniu do tzw. podatkowej EBITDY.
  • Opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) – zmianie ulegną zasady kwalifikowania zagranicznych spółek zależnych do kategorii CFC, m.in. wymóg sprawowania kontroli i wymóg niskiego poziomu opodatkowania dochodów zagranicą. Według nowych przepisów, zagraniczną spółką kontrolowaną jest spółka: (i) w której podatnik posiada (bezpośrednio lub pośrednio), samodzielnie lub razem z podmiotami z nim powiązanymi,  w jednostce zależnej co najmniej 50% praw głosu, lub co najmniej 50% udziałów związanych  z prawem do uczestnictwa w zyskach; (ii) której faktycznie zapłacony podatek dochodowy  jest niższy niż 50% podatku, który byłby zapłacony przez nią w Polsce.
  • Ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Ograniczeniu podlegać będą koszty wybranych usług niematerialnych, w tym usług doradczych, usług reklamowych, usług zarzadzania i kontroli oraz opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania  z autorskich praw majątkowych, ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych.
  • Wyłączenia neutralności podatkowej transakcji wniesienia do spółki kapitałowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w sytuacji podjęcia czynności bez uzasadniania ekonomicznego. Ustawa nowelizacyjna rozszerza katalog transakcji neutralnych podatkowo, które mogą być zakwestionowane przez organy podatkowe w przypadku ich podjęcia w celu uniknięcia lub uchylania się od opodatkowania. Obecnie tzw. mała klauzula może być stosowana do połączeń, podziałów i transakcji polegających na wymianie udziałów. Od dnia 1 stycznia 2018 r. klauzula obejmie swym zakresem także transakcje polegające na wniesieniu do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
  • Wprowadzenia podatku od nieruchomości komercyjnych. Ustawa nowelizacyjna wprowadza opodatkowanie podatkiem dochodowym nowej kategorii przychodów w odniesieniu do podatników posiadających budynki handlowo-usługowe lub biurowe o wartości początkowej ponad 10 mln zł. Podstawą opodatkowania będzie kwota nadwyżki wartości początkowej ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca ponad kwotę 10 mln. zł. Ustawa nowelizacyjna wprowadza stawkę podatkową w wysokości 0,035%.

Ustawa nowelizacyjna została już podjęta przez Sejm i Senat i czeka na podpis Prezydenta RP.

 

Jeżeli chcieliby Państwo, uzyskać szersze informacje na temat wprowadzanych zmian lub przeanalizować ich wpływ na przyjęty model prowadzonej przez Państwa działalności, uprzejmie prosimy o kontakt:

Dr Janusz Fiszer
Wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy
j.fiszer@gessel.pl
+48 22 318 69 23

Inarda Bielińska
Radca prawny
i.bielinska@gessel.pl
+48 22 318 69 24

Anna Ryniec
Aplikanta radcowska
a.ryniec@gessel.pl
+48 22 318 69 64

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys