Zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

01.06.2010 Publikacje

Z dniem 1 lipca 2010 roku wchodzą w życie zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.
Zgodnie z nową zasadą nr I.5, spółki powinny stosować zalecenia Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r., uzupełnione zaleceniem z 30 kwietnia 2009 r. (…) w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/913/WE). Oznacza to konieczność formalnego wdrożenia w spółce zasad dotyczących polityki wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących oraz sposobu jej ustalenia. Powyższe należy ujawnić na stronie internetowej spółki w postaci odrębnego dokumentu lub jako dodatkowy element rocznego sprawozdania finansowego. W szczególności ujawnione powinny być co najmniej następujące informacje: i) wyjaśnienie względnego znaczenia zmiennych i stałych elementów wynagrodzenia dyrektorów; ii) kryteria wydajności, stanowiące podstawę uprawnień do opcji na akcje, akcji lub zmiennych elementów wynagrodzenia; iii) informację na temat związku między wydajnością a wynagrodzeniem; iv) główne parametry oraz uzasadnienie systemu premii rocznych i wszelkich innych świadczeń niepieniężnych; v) opis głównych cech charakterystycznych dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur dla dyrektorów. Polityka wynagrodzeń powinna być także przedmiotem rozważań corocznego zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zgodnie z nową zasadą nr II.1.14, spółka powinna zamieścić na stronie internetowej informację na temat reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takich reguł.

Zgodnie z nową zasadą nr IV.9, uchwała walnego zgromadzania o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna doprowadzić do ustalenia wartości nominalnej akcji na poziomie, który z uwagi na niską jednostkową wartość rynkową tych akcji będzie powodować zagrożenia dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki na giełdzie.

Zgodnie z nową zasadą nr IV.10, spółki mają obowiązek umożliwić akcjonariuszom udział w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Realizacja tej zasady polega na zapewnieniu: i) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz iii) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. GPW przewiduje możliwość wdrożenia tej zasady najpóźniej w 2012 roku.

Zmienione Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zawierają również rekomendację podkreślającą wagę zagadnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, jako czynnika wzmacniającego kreatywność
i innowacyjność spółek.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys