Zmiany w PIT w 2018 r.

30.11.2017 Publikacje

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowana zostanie ustawa o PIT.

Poniżej prezentujemy wybrane zmiany:

 • Zmiana kwalifikacji źródła, do którego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z realizacji praw wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.
  Do końca 2017 r. przychody z tego tytułu opodatkowane były 19% stawką podatkową. Po zmianach, przychody uzyskiwane w wyniku realizacji praw z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych objętych lub nabytych jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie będą zaliczane do tego źródła przychodów, z którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. Zmiana została wymierzona w beneficjentów programów motywacyjnych opartych o pochodne papiery wartościowe. Jej wprowadzenie skutkować będzie tym, że świadczenie pieniężne uzyskane z takich tytułów wiązać się będzie  z opodatkowaniem stawką podatkową właściwą dla przychodów ze stosunku prawnego,  w związku z którym ten papier wartościowy lub instrument pochodny został uzyskany, w praktyce – z opodatkowaniem stawką właściwą dla umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego. W konsekwencji, przychód z tytułu realizacji wirtualnych papierów wartościowych będzie opodatkowany przy zastosowaniu skali podatkowej.
 • Wprowadzenie definicji Programu Motywacyjnego i doprecyzowanie zasad uprawniających do odroczenia powstania przychodu z tytułu objęcia lub nabycia akcji w ramach programów motywacyjnych opartych o akcje.
  Preferencyjne zasady opodatkowania zostały ograniczone do akcji, nie będą więc miały zastosowania do udziałów. Odroczenie powstania przychodu do momentu zbycia akcji, będzie możliwe jeżeli: (i) objęcie lub nabycie akcji nastąpi w ramach programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę akcyjną lub spółkę będącą jej jednostką dominującą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia; (ii) program motywacyjny będzie skierowany do osób związanych ze spółką akcyjną umową o pracę lub umową cywilnoprawną, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście; (iii) w wyniku realizacji programu podatnik faktycznie obejmie lub nabędzie akcje spółki lub akcje spółki względem niej dominującej. Preferencją objęto zarówno osoby uprawnione bezpośrednio do objęcia lub nabycia akcji, jak i osoby uprawnione do nabycia lub objęcia akcji w wyniku realizacji praw z papierów wartościowych, z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji innych praw majątkowych. Ponadto, ostatecznie rozszerzono możliwość odroczenia opodatkowania również na akcje spółek spoza obszaru UE i EOG. Preferencja będzie dotyczyła podatników nabywających akcje spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państw, które zawarły z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Zmiana zasad opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).
  Zmianie ulegną zasady kwalifikowania zagranicznych spółek zależnych do kategorii CFC, m.in. wymóg sprawowania kontroli i wymóg niskiego poziomu opodatkowania dochodów zagranicą. Według nowych przepisów, zagraniczną spółką kontrolowaną jest spółka: (i) w której podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub razem z podmiotami z nim powiązanymi, w jednostce zależnej co najmniej 50% praw głosu, lub co najmniej 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach; (ii) której faktycznie zapłacony podatek dochodowy jest niższy niż 50% podatku, który byłby zapłacony przez nią w Polsce. Ponadto, od nowego roku podatkowego nie będzie miało już zastosowanie wyłączenie z obowiązku opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku którym przychody tej spółki nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250.000 euro.
 • Wyłączenia neutralności podatkowej transakcji wniesienia do spółki kapitałowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w sytuacji podjęcia czynności bez uzasadniania ekonomicznego.
  Ustawa nowelizacyjna rozszerza katalog transakcji neutralnych podatkowo, które mogą być zakwestionowane przez organy podatkowe w przypadku ich podjęcia w celu uniknięcia lub uchylania się od opodatkowania. Obecnie tzw. mała klauzula może być stosowana na gruncie ustawy o PIT do transakcji polegających na wymianie udziałów. Od dnia 1 stycznia 2018 r. klauzula obejmie swym zakresem także transakcje polegające na wniesieniu do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 • Wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych.
  Ustawa nowelizacyjna wprowadza opodatkowanie podatkiem dochodowym nowej kategorii przychodów w odniesieniu do podatników posiadających budynki handlowo-usługowe lub biurowe o wartości początkowej ponad 10 mln zł. Podstawą opodatkowania będzie kwota nadwyżki wartości początkowej ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca ponad kwotę 10 mln. zł. Ustawa nowelizacyjna wprowadza stawkę podatkową w wysokości 0,035%.
 • Zmiana zasad opodatkowania twórców.
  Podwyższeniu z kwoty 42.764 zł do kwoty 85.528 zł rocznie ulegnie limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi. Jednocześnie ograniczono grono twórców uprawnionych do skorzystania z możliwości odliczenia wspomnianych kosztów. Uprawnienie to będzie przysługiwać wyłącznie w działalności wymienionej w ustawie, m.in. w działalności twórczej w wybranych dziedzinach i w działalności artystycznej w wybranych dziedzinach, działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo dydaktycznej, w produkcji audiowizualnej oraz działalności publicystycznej. Pozostałe osoby, które obecnie korzystają z możliwości odliczania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, mogą utracić to prawo od dnia 1 stycznia 2018 r.

Ustawa nowelizacyjna została już  uchwalona przez Sejm i Senat i czeka na podpis Prezydenta RP.

 

Jeżeli chcieliby Państwo, uzyskać szersze informacje na temat wprowadzanych zmian lub przeanalizować ich wpływ na przyjęty model prowadzonej przez Państwa działalności, uprzejmie prosimy o kontakt:

Dr Janusz Fiszer
Wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy
j.fiszer@gessel.pl
+48 22 318 69 23

Inarda Bielińska
Radca prawny
i.bielinska@gessel.pl
+48 22 318 69 24

Anna Ryniec
Aplikanta radcowska
a.ryniec@gessel.pl
+48 22 318 69 64

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys