Procesy i spory sądowe są jedną z naszych najważniejszych specjalizacji. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, uwzględniając potrzeby biznesowe Klienta przy maksymalnym ograniczeniu ryzyka. Nasze doświadczenie obejmuje pełne spektrum postępowań sądowych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, zaś wartości roszczeń dochodzonych lub przed którymi bronimy naszych klientów nierzadko przekraczają setki milionów złotych.

To co nas wyróżnia to rzetelność, zaangażowanie, wola walki i skuteczność. Oferujemy taktykę negocjacyjną oraz procesową skrojoną na miarę oraz kompleksowe zarządzanie procesami negocjacyjnymi, procesami spornymi, zagadnieniami trudnymi i interdyscyplinarnymi oraz sporem na wszystkich jego etapach. Myślimy o trzy kroki do przodu, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo i efektywność.

Doskonale rozumiemy, że praca prawnika procesowego nie ogranicza się dziś wyłącznie do reprezentacji klienta przed sądem. Dlatego starannie dobieramy indywidualną i najbardziej skuteczną taktykę procesową do każdej konkretnej sprawy.

Z dużą intensywnością działamy już na przedpolu procesu (dążąc od początku do ukształtowania korzystnej przyszłej pozycji procesowej pozwalającej na zminimalizowania czasie trwania postępowania). Czuwamy nad właściwym zabezpieczeniem wykonalności / skuteczności przyszłego orzeczenia konstruując i egzekwując skuteczne wnioski o zabezpieczenie roszczeń. Prowadzimy negocjacje, doradzamy i reprezentujemy w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Reprezentujemy klienta na sali sądowej i poza nią. Wreszcie, prowadzimy postępowania zmierzające do wykonania zapadłych orzeczeń.

Naszym celem jest zawsze ukształtowanie przygotowanie strategii procesu najlepiej uwzględniającej interes, potrzeby i oczekiwania klienta, Wiemy, że przygotowanie kompleksowego scenariusza działań sądowych i pozasądowych uwzględniającego kolejne posunięcia przeciwnika prowadzi często do zawarcia korzystnej dla klienta ugody lub pomaga przygotować materiał dowodowy jeszcze przed formalnym wszczęciem sporu.

Takie podejście – kompleksowe i indywidualne ujęcie sporu nie tylko jako samego postępowania sądowego („od pozwu do wyroku”), ale jako całokształtu relacji stron („od umowy/relacji łączącej strony do osiągnięcia celów biznesowych przez klienta”) pozwala na najpełniejszą ochronę wszystkich istotnych interesów klienta.

Przebieg sporów sądowych

Proces sądowy w sporach to skomplikowany i długotrwały proces, który wymaga od stron zaangażowania, cierpliwości oraz dogłębnej znajomości prawa. Mogą się one odbywać w zakresie prawa pracy, prawa karnego gospodarczego, prawa medycznego, czy prawa konsumenckiego. Kluczowe znaczenie dla przebiegu sprawy mają zarówno precyzyjnie sformułowane pisma procesowe, jak i odpowiednie przygotowanie do rozprawy oraz wykorzystanie dostępnych środków dowodowych. Pierwszym etapem sporu sądowego jest zgromadzenie wszelkich dokumentów oraz zebranie dowodów, które można przedstawić sądowi jako argumenty na korzyść własnej strony. Przedsiębiorca powinien także skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym, który oceni szanse powodzenia sprawy oraz pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie należy złożyć pozew do właściwego sądu.

Po złożeniu pozwu sąd wyznacza termin rozprawy, na której zostaną przesłuchane strony oraz ewentualni świadkowie. Sędzia może także zarządzić przeprowadzenie dodatkowych dowodów, takich jak opinie biegłych czy też przesłuchanie specjalistów. Podczas rozprawy sądowej obie strony mają możliwość prezentowania swoich argumentów oraz kwestionowania twierdzeń przeciwnika. Sąd gospodarczy – po zapoznaniu się ze stanowiskami stron i zgromadzonymi dowodami – wydaje wyrok, który staje się prawomocny po upływie terminu do wniesienia apelacji. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z wyrokiem, może wnieść apelację do sądu wyższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.

Dział Procesowy Kancelarii GESSEL – sztuka efektywności w procesie!

 • Rozwiązywanie sporów, ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych
 • Opracowywanie strategii zorientowanych na skuteczność
 • Zarządzanie ryzykiem i jego minimalizacja
 • Kompleksowe wsparcie w nawet najbardziej skomplikowanych i nietypowych sprawach

Nasz Dział Procesowy charakteryzują nieszablonowe rozwiązania.

Oferujemy taktykę negocjacyjną oraz procesową skrojoną na miarę oraz kompleksowe zarządzanie procesami negocjacyjnymi, procesami spornymi, zagadnieniami trudnymi i interdyscyplinarnymi oraz sporem na wszystkich jego etapach. Myślimy o trzy kroki do przodu, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo i efektywność.

16. Piotr Schramm 772x1158

Piotr Schramm

Partner
Adwokat

Piotr Schramm
3. Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz 1 772x1158

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Senior Partner
Radca prawny

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
6. Joanna Kisielinska Garncarek 772x1158

dr Joanna Kisielińska-Garncarek

Partner
Radca prawny

dr Joanna Kisielińska-Garncarek
8. Pawel Kwiatkowski 772x1158

Paweł Kwiatkowski

Managing Associate
Adwokat

Paweł Kwiatkowski
GAB 5248r 772x1158

Anna Ziewalicz

Managing Associate
Adwokat, LL.M.

Anna Ziewalicz
10. Maria Dudzinska 772x1158

Maria Dudzińska

Managing Associate
Radca prawny

Maria Dudzińska
8. Jakub Brzeski 772x1158

Jakub Brzeski

Senior Associate
Adwokat
Doradca restrukturyzacyjny

Jakub Brzeski
6. Emilia Chmielewska 772x1158

Emilia Chmielewska

Counsel
Adwokat

Emilia Chmielewska
28. Krzysztof Kaczor 772x1158

Krzysztof Kaczor

Senior Associate
Adwokat

Krzysztof Kaczor
13. Maciej Michalak 772x1158

Maciej Michalak

Senior Associate
Adwokat

Maciej Michalak
27. Martyna Milka 772x1158

Martyna Milka

Senior Associate
Adwokat

Martyna Milka
30. Daniel Szemetyllo 772x1158

Daniel Szemetyłło

Managing Associate
Adwokat

Daniel Szemetyłło
14. Maja Frontczak 772x1158

Maja Frontczak

Counsel
Radca prawny

Maja Frontczak
11. Lukasz Ostas 772x1158

Łukasz Ostas

Senior Associate
Radca prawny

Łukasz Ostas
5. Anna Bulik 772x1158

Anna Bulik

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

7. Barbara Potrawska 772x1158

Barbara Potrawska

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Spory z zakresu spraw infrastrukturalnych oraz prawa budowlanego

 • Prowadziliśmy spory zarówno dotyczące budownictwa kubaturowego (stadiony, dworce, hale widowiskowe / fabryczne, obiekty kulturalne, hotelowe, budownictwo ogólne, mieszkaniowe), jak i z zakresu czysto infrastrukturalnego (budowa autostrad, budownictwo drogowe, sieci kanalizacyjne), w tym postępowania przeciwko Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego, także dotyczące naliczonych kar umownych / odstąpienia od umowy przez stronę zamawiającą, czy też rozliczenia prac dodatkowych.

Spory na rynku nieruchomości

 • Doradzaliśmy w postępowaniach spornych dotyczących skomplikowanych transakcji z rynku nieruchomości (tak w formie asset deal jak i share deal). Reprezentowaliśmy klientów w sporach z zakresu wykonania umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, postępowaniach dotyczących złożenia zastępczego oświadczenia woli, a także w sporach o zapłatę.

Spory dotyczące transakcji M&A, PE / VC

 • Obsługiwaliśmy postępowania sporne odnoszące się do nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień, różnego rodzaju korekt ceny, spory z zakresu niewłaściwego prowadzenia negocjacji, a także postępowania odszkodowawcze oraz spory o stwierdzenie nieważności zawartych umów.

Spory w branży IT/energetycznej/finansowe

 • Występowaliśmy w postępowaniach spornych dotyczących jednych z największych projektów IT z zakresu informatyzacji sektora publicznego, w tym kwestionując naliczone przez zamawiających kary umowne i roszczenia odszkodowawcze. Doradzaliśmy klientom z branży energetycznej w postępowaniach dotyczących wdrożenia projektu inteligentnego opomiarowania oraz z zakresu odnawialnych źródeł energii.
 • W zakresie spraw bankowych – reprezentowaliśmy klientów między innymi w sporach z zakresu zawartych umów, a także dotyczących tzw. opcji walutowych, czy też sporach dotyczących nieważności czynności prawnych.
 • W kontekście szeroko pojętych instrumentów finansowych / rynków kapitałowych – nasze doświadczenie obejmuje doradztwo w sporach dotyczących odpowiedzialności związanej z prospektem emisyjnym; ochroną inwestorów indywidualnych, tworzeniem oraz likwidacją funduszy inwestycyjnych, zabezpieczeniem obligacji, czy też ustanowionymi zabezpieczeniami (w tym w zakresie egzekucji z zastawu rejestrowego).

Spory korporacyjne

 • Reprezentowaliśmy klientów we wszystkich etapach sporów korporacyjnych, począwszy od uczestnictwa w zebraniach organów spółek poprzez bieżącą korespondencję korporacyjną i uzyskiwanie informacji, kończąc na wszelakiego rodzaju postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem uczestnictwa w spółce (spory o uchylenie / stwierdzenie nieważności uchwał, spory dotyczące odpowiedzialności członków zarządu, spory dotyczące rozwiązania spółki, spory o naprawienie szkody).

Spory z zakresu prawa pracy

 • Występowaliśmy w postępowaniach pracowniczych zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców; nasze doświadczenie obejmuje postępowania o przywrócenie do pracy, odszkodowanie i odprawy związane z ustaniem stosunku pracy, czy też dotyczące różnego rodzaju premii / programów motywacyjnych.

Spory specyficzne

 • Mamy także doświadczenie w sprawach wymagających znajomości wąskich i specjalistycznych dziedzin prawa takich jak prawo wekslowe, prawo medyczne, prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne oraz prawo lotnicze.

News
& Insights

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w prz...

Aktualności
NEW!
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

10.05.2023

Jednoosobowe składy sądów drugiej instancji niezgodne z prawem. Co dalej po uchwale Sądu Najwyższego

Obawa o sprawny przebieg postępowań, jeśli to ona miałaby stać za niezastosowaniem się do rozstrzygnięcia SN przez sądy odwoławcze, może paradoksalnie przedłużyć czas tr...

Publikacje
Jednoosobowe składy sądów drugiej instancji niezgodne z prawem. Co dalej po uchwale Sądu Najwyższego

19.04.2023

Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

Corocznie (od 2006 roku) jesteśmy niezmiennie rekomendowani w rankingu Legal 500. W 2023 roku wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Reso...

Aktualności
Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

14.02.2023

Pozew przeciwko państwu za zmiany klimatu? „Wprawiliśmy proces w ruch”

Obywatele pozywają swoje państwa, a miasta i państwa wielkie koncerny, takie jak ExxonMobil, by w sądach walczyć o przyspieszenie działań na rzecz czystego powietrza, re...

Publikacje
Pozew przeciwko państwu za zmiany klimatu? „Wprawiliśmy proces w ruch”

04.08.2022

ONZ uznaje zdrowe środowisko za prawo człowieka

Przyjęta pod koniec lipca br. rezolucja ONZ głosi, że każdy na świecie ma prawo do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska. W jaki sposób przełoży się to na prawa...

Publikacje
ONZ uznaje zdrowe środowisko za prawo człowieka
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel