Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

upadlosc 1500x500

Dział Procesowy Kancelarii GESSEL zapewnia kompleksowe doradztwo prawne z zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, na wszystkich etapach procedury (począwszy od analizy zasadności wszczęcia stosownych postępowań, poprzez skuteczne ich zainicjowanie, po kompleksowe doradztwo w ramach tych postępowań i po ich ukończeniu), jak również we wszelkich innych prawnych aspektach związanych z ryzykiem niewypłacalności, w tym w szczególności dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu.

Nasi prawnicy posiadają także bogate, wieloletnie doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań spornych z elementami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno po stronie syndyka, upadłego oraz wierzyciela jak i członków zarządu. Reprezentując dłużników dbamy o to, by postępowanie upadłościowe przebiegło pomyślnie, a w jego toku członkowie zarządu wykonywali swoje obowiązki w sposób prawidłowy, gwarantujący im ochronę przed potencjalną odpowiedzialnością cywilną, podatkową i karną.

Doradztwo świadczone w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oparte jest na ścisłej współpracy eksperckich zespołów Kancelarii GESSEL, w szczególności zespołu fuzji i przejęć (M&A), prawa spółek, prawa podatkowego, prawa pracy czy bankowości i finansów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zapewnić Klientom wsparcie nie tylko w zakresie sądowych form postępowania restrukturyzacyjnego, ale także przygotowania oraz wdrożenia pozasądowych procedur restrukturyzacyjnych (umowy standstill, układy z wierzycielami, dwu- i wielostronne porozumienia dotyczące restrukturyzacji zadłużenia).

  • Restrukturyzacja sądowa – zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego.

Doradzamy na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego oraz w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej procedury (postępowanie o zatwierdzenie układu / przyspieszone postępowanie układowe / postępowanie układowe / postępowanie sanacyjne). Dobór odpowiedniego trybu restrukturyzacji pozwala naszym Klientom na zwiększenie szans na pomyślną restrukturyzację oraz zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności osób zarządzających.

Oferujemy kompleksowe zastępstwo procesowe. Opracowujemy pisma procesowe na etapie postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, reprezentujemy Klientów na rozprawie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz na dalszych etapach postępowania, w tym na posiedzeniach rady wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli. Wierzycieli wspieramy w postępowaniach w przedmiocie sprzeciwów co do pominięcia lub co do umieszczenia wierzytelności w spisie, jak również w innych postępowaniach spornych z udziałem dłużnika lub zarządcy masy sanacyjnej, w tym także w sporach dotyczących bezskuteczności czynności dłużnika oraz bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.

Prowadzimy bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach prawa restrukturyzacyjnego, w tym przygotowujemy opinie prawne dotyczące wszelkich zagadnień z tym związanych.

  • Restrukturyzacja pozasądowa – restrukturyzacja jest skomplikowanym procesem, wymagającym wiedzy i doświadczenia w różnorodnych dziedzinach prawa. Multidyscyplinarny zespół Kancelarii GESSEL oferuje doradztwo restrukturyzacyjne również w zakresie restrukturyzacji pozasądowej.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w procesach restrukturyzacji finansowania. Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników, a także restrukturyzowane podmioty gospodarcze i potencjalnych nabywców aktywów (distressed assets). Wspieramy Klientów w szczególności przy przygotowaniu struktury prawnej i podatkowej transakcji zbywania i nabywania wierzytelności, w tym wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, przygotowaniu i negocjowaniu pełnej dokumentacji transakcji sprzedaży wierzytelności, w tym umów zabezpieczeń, przygotowaniu umów restrukturyzacji, umów standstill, porozumień pomiędzy wierzycielami, w przypadku restrukturyzacji obejmującej sekurytyzację – doradzaniu w zakresie sekurytyzacji wierzytelności, przygotowaniu warunków emisji obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, tworzeniu funduszy inwestycyjnych, w tym niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przygotowaniu umów o współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

Doradzamy przy restrukturyzacji zatrudnienia, m. in. w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych, przejścia zakładów pracy, outsourcingu pracowników.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym przeprowadzamy restrukturyzacje korporacyjne, organizacyjne i majątkowe. Prowadzimy obsługę Klientów w zakresie prawnych aspektów reorganizacji spółek oraz doradzamy przy transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Zapewniamy doradztwo w zakresie podatkowych aspektów restrukturyzacji, badamy dopuszczalność pomocy publicznej oraz wdrażamy programy compliance w restrukturyzacji.

  • Upadłość – obsługujemy proces wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego po stronie zarówno dłużników, jak i wierzycieli.

Prowadzimy badanie stanu prawnego spółek oraz przedsiębiorców w celu weryfikacji zaistnienia przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Naszym priorytetem jest umożliwienie spółce przeprowadzenia postępowania upadłościowego, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony i komfortu prawnego członkom zarządu.

Zapewniamy wsparcie na etapie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym także wniosku o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack). Analizujemy dokumentację na potrzeby jej wykorzystania we wniosku. W przypadku postępowań obejmujących sprzedaż aktywów w trybie pre-pack zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie każdego z elementów realizowanej transakcji.

Reprezentujemy dłużników w postępowaniach upadłościowych, w tym w szczególności oferujemy wsparcie w bieżących kontaktach z syndykiem oraz czuwamy nad prawidłowością podejmowanych przez niego czynności, zapewniamy reprezentację na rozprawach, sporządzamy pisma procesowe w toku postępowania. Podejmujemy działania, mające na celu obronę dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela.

Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, w szczególności w zakresie zgłaszania wierzytelności, wnoszenia sprzeciwów do list wierzytelności oraz sporządzania pism procesowych. Wspieramy klientów w działaniach mających na celu maksymalizację poziomu zaspokojenia ich należności, w tym także w działaniach zmierzających do ochrony i efektywnego wykorzystania zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.

Prowadzimy sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej, w szczególności w postępowaniach dotyczących byłych członków kadry menedżerskiej oraz byłych przedsiębiorców.

Sporządzamy ekspertyzy prawne i opinie z zakresu prawa upadłościowego.

  • Odpowiedzialność menedżerów w związku z niewypłacalnością – reprezentujemy zarówno menedżerów spółek, jak i wierzycieli w procesach związanych z niewypłacalnością spółek – w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek przed wierzycielami (art. 299 k.s.h., art. 21 Prawa upadłościowego, art. 116 Ordynacji podatkowej), w postępowaniach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach (art. 373 Prawa upadłościowego) oraz w postępowaniach karnych (art. 586 k.s.h., art. 300 – 302 k.k.)

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

16. Piotr Schramm 772x1158

Piotr Schramm

Partner
Adwokat

Piotr Schramm
3. Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz 1 772x1158

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Senior Partner
Radca prawny

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
8. Pawel Kwiatkowski 772x1158

Paweł Kwiatkowski

Managing Associate
Adwokat

Paweł Kwiatkowski
GAB 5248r 772x1158

Anna Ziewalicz

Managing Associate
Adwokat, LL.M.

Anna Ziewalicz
8. Jakub Brzeski 772x1158

Jakub Brzeski

Senior Associate
Adwokat
Doradca restrukturyzacyjny

Jakub Brzeski
6. Emilia Chmielewska 772x1158

Emilia Chmielewska

Senior Associate
Adwokat

Emilia Chmielewska
28. Krzysztof Kaczor 772x1158

Krzysztof Kaczor

Senior Associate
Adwokat

Krzysztof Kaczor
13. Maciej Michalak 772x1158

Maciej Michalak

Senior Associate
Adwokat

Maciej Michalak
27. Martyna Milka 772x1158

Martyna Milka

Senior Associate
Adwokat

Martyna Milka
30. Daniel Szemetyllo 772x1158

Daniel Szemetyłło

Managing Associate
Adwokat

Daniel Szemetyłło
tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie

News
& Insights

08.12.2023

Szkolenie dla PZFP

Wraz z Polskim Związkiem Funduszy Pożyczkowych (PZFP) zorganizowaliśmy szkolenie dla członków Związku : "Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce". ...

Aktualności
NEW!
Szkolenie dla PZFP
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel