Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy "O wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw”. Projekt zakłada m.in. : 

  • zakaz sprzedaży nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy (wyłączone z zakazu byłyby grunty, które mają być przeznaczone na cele publiczne np. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowe, obiekty sportowe oraz działki o powierzchni do 1 hektara);
  • prawo pierwokupu Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnych (za wyjątkiem akcji zbywanych na rynku giełdowym);
  • prawo złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej będącej własnością spółki osobowej w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do tej spółki; 
  • nabywanie nieruchomości rolnych zasadniczo tylko przez rolników indywidualnych (wyjątek będzie dotyczyć m.in. nabywania przez osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, nabywania nieruchomości rolnych w wyniku dziedziczenia albo za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych); 
  • zakaz zbywania i zakaz oddawania w posiadanie nieruchomości rolnej przez nabywcę przez okres 10 lat od dnia nabycia, obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 10 lat od dnia nabycia (zgoda na zbycie lub wydzierżawienie konieczne z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy, byłaby wydawana przez sąd). 
Projektowana ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia 2016 r. czyli przed końcem obowiązywania okresu ograniczeń w nabywaniu ziemi przez obywateli UE. 

11Projekt został przekazany do konsultacji publicznych.