Skutki nieodbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników/zwyczajnego walnego zgromadzenia w ustawowym terminie w zakresie składania dokumentów zamykających rok obrotowy do rejestru sądowego i urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i kodeksem spółek handlowych sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez zwyczajne zgromadzenie wspólników / zwyczajne walne zgromadzenie, nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia zarząd ma obowiązek złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, oraz sprawozdanie z działalności.

Jeżeli zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie i sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone, to stosownie do art. 69 ust 2 ustawy o rachunkowości, takie sprawozdanie podlega złożeniu do rejestru sądowego w ciągu 15 dni po tym terminie.

Ponownie należy je złożyć do rejestru po zatwierdzeniu przez zgromadzenie, razem z dokumentami wskazanymi w pierwszym akapicie.

Obowiązku składania niezatwierdzonego sprawozdanie finansowego nie przewiduje natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 27 tej ustawy. do urzędu skarbowego należy złożyć sprawozdanie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.