Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności spółki kapitałowej do KRS lub US do publikacji na początku lipca

Za kilka dni dla spółek kapitałowych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, upływa termin złożenia rocznych sprawozdań finansowych, oraz sprawozdań z działalności spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Urzędu Skarbowego.
Niedopełnienie tych obowiązków może mieć dla członków władz spółki oraz samej spółki poważne konsekwencje, takie jak:

  • orzeczenie grzywny albo kary ograniczenia wolności, stosownie do ustawy o rachunkowości,
  • orzeczenie grzywny na podstawie kodeksu karnego skarbowego,
  • wszczęcie przez sąd rejestrowy postępowania przymuszającego oraz nałożenia grzywny na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skrajnych przypadkach Sąd Rejestrowy z urzędu może też wszcząć postępowanie o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, jeżeli mimo wezwania sądu nie złożono sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata.