Już 15 marca zaczną wchodzić w życie mechanizmy wprowadzone ustawą, która stanowić ma podstawę poważnej przemiany dotychczas uciążliwego i problematycznego dla wielu przedsiębiorców procesu kontaktu z Krajowym Rejestrem Sądowym. Poniżej przedstawiamy charakterystykę najistotniejszych zmian wprowadzonych w nowelizacji:

  1. Pierwsza zmiana określi nowy, wprowadzany dwuetapowo, obowiązek dla przedsiębiorców. Już od 15 marca 2018 roku, będą musieli zgłaszać sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego w formie elektronicznej. Dodatkowo, od 1 października 2018 roku, obowiązek ten zostanie rozszerzony na konieczność inicjalnego ich sporządzania właśnie w tej formie. Takie sprawozdania będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Kolejną ważną dla przedsiębiorców datę określoną w ustawie stanowi 1 marca 2020 roku, kiedy to digitalizacja Krajowego Rejestru Sądowego wejdzie na jeszcze wyższy poziom. Od tego dnia przedsiębiorcy będą już kontaktować się ze swoimi sądami rejestrowymi za pośrednictwem internetu. Co więcej, cyfryzacja obejmie również akta rejestrowe podmiotów, które będą udostępniane interesantom w sieci. Oznacza to, iż na sądach rejestrowych spoczywa teraz obowiązek digitalizacji dotychczas przechowywanych dokumentów. W obecnym stanie prawnym uzyskanie wglądu do akt rejestrowych wymaga wizyty w sądzie poprzedzonej zamówieniem konkretnych dokumentów.
  3. Jeszcze szersza cyfryzacja dokumentacji Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi poprzez utworzenie z  dniem 9 kwietnia 2018 roku Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Prowadzone przez Krajową Radę Notarialną Repozytorium obejmie m.in. akty notarialne, zawierające w treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych. Repozytorium pozwoli na szeroki elektroniczny dostęp do aktów notarialnych za pośrednictwem systemu informatycznego. W przeciwieństwie jednak do wcześniej opisanych usprawnień, dostęp nie będzie przyznany przedsiębiorcom, a organom publicznym. 

   Digitalizacja akt KRS

   15 III 2018

   Wprowadzony zostaje obowiązek zgłaszania sprawozdań finansowych w drodze elektronicznej.

   9 IV 2018

   Działać zaczyna Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

   1 X 2018

   Wprowadzony zostaje obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w drodze elektronicznej.

   1 III 2020

   Kontakt z KRS-em zostaje zinformatyzowany. Możliwe będzie składanie pism w formie elektronicznej oraz akta rejestrowe staną się dostępne za pośrednictwem sieci.

  4. Ustawa wprowadza również zmiany spoza zakresu digitalizacji dokumentów zgłaszanych do KRS-u. Z dniem wejścia ustawy w życie, tj. 15 marca 2018 r. z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wykreślone zostają artykuły określające zasady wpisywania podmiotów do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W konsekwencji, ustawodawca rezygnuje z dalszego utrzymywania działalności rejestru, określając że uwzględnione w nim wpisy ulegną wykreśleniu po upływie siedmiu lat od ich wpisania.
  5. Obejmujący kandydatów na członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz likwidatorów zakaz piastowania funkcji w przypadku bycia osobami skazanymi za przestępstwa gospodarcze rozszerzony zostanie z dniem 1 października 2018 roku również na przyszłych i obecnych prokurentów spółek. Próba wpisania karanych prokurentów spotka się z odmową, podczas gdy osoby pełniące obecnie taką funkcję stracą do tego prawo.

Jak przyznano wprost w projekcie nowelizacji, za jej sprawą Krajowy Rejestr Sądowy będzie mógł zostać w pełni zintegrowany z unijnym systemem BRIS (Business Registers Interconnection System), którego ideą jest umożliwianie zainteresowanym swobodnego dostępu do elektronicznych akt rejestrowych podmiotów z państw członkowskich Unii Europejskiej i EOG. Obecnie akta digitalizowane są dopiero po otrzymaniu wniosku za pośrednictwem systemu BRIS. Znacznie wydłuża to proces udostępniania dokumentacji, co w sytuacji gdy wszystkie akta rejestrowe będą istnieć również w wersji cyfrowej, będzie mogło odbywać się o wiele sprawniej.

Na obecnym etapie trudno jest przewidywać, na ile sprawnie funkcjonować będą w praktyce projektowane rozwiązania, natomiast same przedstawione w ustawie koncepcje digitalizacji kontaktu przedsiębiorcy z KRS-em, mogą zwiastować poważną rewolucję.