Spółko, czy założyłaś i zgłosiłaś własną stronę internetową?

Przypominamy, iż wraz z początkiem roku na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne nałożony został obowiązek bezwzględnego prowadzenia przez nie stron internetowych.

Ustawa nakazuje im zamieszczać za ich pośrednictwem wymagane w świetle prawa bądź ich statutu ogłoszenia dla akcjonariuszy. Co za tym idzie, nawet jeśli spółka jest już obecna w przestrzeni internetu, powinna uwzględnić w strukturze swojej witryny również funkcjonalność poznaczoną do kontaktu z akcjonariuszami.

Ponadto ustawa precyzuje minimum informacji o samej spółce, które zasadniczo powinno zostać uwzględnione na prezentowanej internautom stronie. Składają się na nie następujące informacje:

  • firmę spółki, jej siedzibę i adres;
  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • wysokość kapitału zakładowego.

Ustawodawca założył, że spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne wejdą w rok 2020 dostosowawszy się do nowych obowiązków. Niemniej, obserwując rynek, uznaliśmy za zasadne przypomnieć o tym obowiązku, którego sprawna realizacja może oszczędzić spółkom późniejszym nieprzyjemności.

Poza uruchomieniem strony internetowej, spółka zobligowana jest również do zgłoszenia jej założenia (a później notyfikowania sądu w zakresie ewentualnej zmiany jej sieciowego adresu) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla spółki. Zgłoszenie powinno modelowo nastąpić w terminie siedmiu dni.

Podkreślić należy, że opisywany obowiązek dotyczy wszystkich spółek S.A. oraz S.K.A. niezależnie od liczby akcjonariuszy bądź charakteru ich działalności. W praktyce obrotu spotyka się przecież spółki „projektowe” zakładane do realizacji konkretnych inwestycji i ściśle kontrolowane przez jeden podmiot. Niuanse tego pokroju nie mają jednak znaczenia w perspektywie internetowego obowiązku informacyjnego.

Ma to szczególnie istotne znaczenie również w przypadku rozbudowanych grup kapitałowych, które często funkcjonują w sieci za pośrednictwem wspólnej strony internetowej. Jako, że ustawa mówi o „własnej” stronie internetowej w kontekście obligowanych spółek, należy przyjąć iż każda z nich musi niezależnie wypełnić obowiązek informacyjny.

W przypadku zaniechania realizacji opisanego powyżej obowiązku właściwy dla spółki sąd rejestrowy ma narzędzia by uruchomić procedurę przymuszającą, wzywając ją do zgłoszenia strony internetowej do rejestru. Wówczas spółka będzie już zmuszona (pod groźbą grzywny) by naprostować sytuację, założyć stronę internetową i poinformować o tym sąd rejestrowy.