Autor: Michał Boryczka, Mykoła Zembra

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – USPRAWNIENIA W FUNKCJONOWANIU SPÓŁEK 

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), która wprowadziła następujące istotne usprawnienia w zakresie funkcjonowania spółek handlowych:

ZDALNE FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

ZARZĄD ORAZ RADA NADZORCZA

  • w posiedzeniu zarządu oraz rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że umowa albo statut spółki stanowi inaczej;
  • zarząd oraz rada nadzorcza mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa albo statut spółki stanowi inaczej;
  • członkowie zarządu oraz rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka organu, chyba że umowa albo statut spółki stanowi inaczej;

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ORAZ WALNE ZGROMADZENIE

  • udział w zgromadzeniu wspólników oraz walnym zgromadzeniu możliwy jest przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (chyba że umowa albo statut spółki stanowi inaczej);
  • rada nadzorcza (a w jej braku wspólnicy w przypadku spółki z o.o.) określają w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników oraz walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW NA SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ

Zgodnie z art. 15zzh ust. 1 Ustawy Minister Finansów może w drodze rozporządzenia określić inny termin na sporządzenie, zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do rejestru przedsiębiorców sprawozdań finansowych oraz z działalności, a w konsekwencji również zmienić termin odbycia zwyczajnych zgromadzeń / walnych zgromadzeń spółek handlowych zatwierdzających ww. sprawozdania.

W wykonaniu ww. przepisu Ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organy sprawozdań lub informacji, w którym wydłużył następujące terminy związane z rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami z działalności:

  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej – przedłużenie dotychczasowego terminu o 3 miesiące – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 roku, to termin upłynie z dniem 30 czerwca 2020 roku);
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdaniem z działalności jednostki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej – przedłużenie dotychczasowego terminu o 3 miesiące – nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego (tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 roku, to termin upłynie z dniem 30 września 2020 roku).

W przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego powyższe terminy ulegają wydłużeniu o 2 miesiące.

 

Przepisy Rozporządzenia o przedłużeniu terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 roku, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 roku, których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 roku.

PRZESUNIĘCIE TERMINU NA ZGŁOSZENIE INFORMACJI DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych został wydłużony do dnia 13 lipca 2020 roku.

 

W razie pytań lub wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu - korpo@gessel.pl