Ustawa COVID-19 przewiduje dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla organizacji pozarządowych. Decyzję o uruchomieniu tej formy pomocy pozostawia się poszczególnym starostom, pomoc ta ma zatem wymiar lokalny.

Dla kogo?

Dofinansowanie od Starostów przysługuje organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowania obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub wykonujących umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Spadek przychodów

Warunkiem koniecznym otrzymania pomocy jest zaistnienie spadku przychodów z działalności statutowej. Przez powyższe rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego (np. wniosek składamy w maju 2020 roku, porównujemy marzec i kwiecień 2020 roku do marca i kwietnia 2019 roku).

 Wysokość świadczenia  

Maksymalna wysokość dofinansowania jest uzależniona od poziomu spadku przychodów z działalności statutowej i przedstawia się następująco:

  1. Przy spadku przychodów o co najmniej 30% - maksymalna wysokość dofinansowania stanowi 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników powiększonych o składki ZUS, a jednocześnie nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł) powiększonego o składki ZUS, w odniesieniu do każdego pracownika.
  2. Przy spadku przychodów o co najmniej 50% - maksymalna wysokość dofinansowania stanowi 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników powiększonych o składki ZUS, a jednocześnie nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł) powiększonego o składki ZUS w odniesieniu do każdego pracownika.
  3. Przy spadku przychodów o co najmniej 80% - maksymalna wysokość dofinansowania stanowi 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników powiększonych o składki ZUS, a jednocześnie nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł) powiększonego o składki ZUS w odniesieniu do każdego pracownika.

Okres świadczenia

Od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jak zostało to doprecyzowane w Tarczy 2.0. – chodzi o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Pozostałe kryteria

  • otrzymywanie dofinansowań jest uzależnione od utrzymywania miejsc pracy – pracodawca comiesięcznie składa oświadczenie o zatrudnianiu pracowników objętych umową. Tarcza 2.0. zniosła wymóg utrzymywania tych miejsc pracy również po zakończeniu dofinansowania;
  • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 roku;
  • organizacja nie może otrzymać dofinansowania od starosty w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Termin na złożenie wniosku

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Kontakt:

Aleksandra Głuszek

prawnik

a.gluszek@gessel.pl