We wrześniu 2020 r. grupa młodych osób z Portugalii (8-21 lat) wniosła do ETPC skargę przeciwko państwom członkowskim UE (w tym Polsce), Zjednoczonemu Królestwu, Szwajcarii, Norwegii, Rosji, Turcji i Ukrainie, zarzucając im, że przez nieefektywnie prowadzone polityki klimatyczne naruszają prawo skarżących do życia, prywatności oraz niedyskryminacji.

Co ważne – skarżący wnieśli skargę bez wykorzystania krajowych środków odwoławczych, wskazując, że prowadzenie odrębnych spraw w 33 jurysdykcjach nie zapewni im należytej ochrony.

ETPC przyjął skargę do rozpoznania i skierował ją na ścieżkę priorytetową, zobowiązując pozwanych do udzielenia odpowiedzi do 27.05.2021 r., na które czekamy z zainteresowaniem.

Dotychczas podejmowano próby pociągnięcia władz publicznych do odpowiedzialności za zaniedbania ochrony klimatu głównie w oparciu o procedury krajowe. Sprawa Youth4Climate pokazuje, że można inaczej i ze ETPC dostrzega zagrożenie, jakie zmiany klimatyczne mogą stanowić dla fundamentalnych praw człowieka.

Będziemy informować o dalszych losach sprawy.

 

Szerzej o sprawie: