W kwietniu 2018 roku Sąd Najwyższy Kolumbii orzekł, że Amazonia jest podmiotem prawa, co oznacza, że władze publiczne są zobligowane chronić ją przed zniszczeniem.

Sprawa dotyczyła powództwa 25 młodych osób (7-26 lat) m.in. przeciwko Ministerstwu Środowiska i Rolnictwa o zaprzestanie wycinki drzew w regionie Amazonii. Powodowie wskazywali, że deforestacja przyczynia się do występowania zmian klimatycznych, które skutkują naruszeniem przysługującego im prawa do zdrowego środowiska, życia, zdrowia oraz dostępu do żywności i wody.

Sąd Najwyższy stwierdził, że władze publiczne prowadzą nieskuteczną politykę przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a Kolumbia stoi w obliczu „nieuchronnej i poważnej szkody”, ponieważ wylesianie powoduje wzrost emisji CO2, co wpływa negatywnie na ekosystemy i zasoby wodne. Wskazał również, że postępujące pogarszanie się stanu środowiska jest poważnym naruszeniem praw podstawowych obecnych i przyszłych pokoleń Kolumbijczyków.

Omawiane orzeczenie uznawane jest za „jeden z najbardziej rzetelnych wyroków w sprawach środowiskowych, jaki wydał którykolwiek z sądów na świecie”.

Więcej o sprawie: