Mikro, mali i średni przedsiębiorcy już od dziś od godziny 18:00 będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Wnioski będą dostępne w systemach bankowości elektronicznej. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Jednocześnie wskazujemy, że rodzaj i wysokość wsparcia oferowanego w ramach poszczególnych rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej często uzależniony jest od wielkości Państwa przedsiębiorstwa, tego, czy należy ono do sektora MŚP tj. czy są Państwo mikro, małym, czy też średnim przedsiębiorstwem.

Definicja przedsiębiorstw mikro, małych i średnich nie jest jednolita i często określana jest odmiennie w ramach poszczególnych programów, na potrzeby określonych zwolnień z obowiązków administracyjnych, czy też na potrzeby obniżania niektórych opłat.

Przykładowo należy wskazać, że pojęcia mikro, małego i średniego przedsiębiorcy zostały zdefiniowane w ustawie - Prawo przedsiębiorców. Definicje legalne zawarte w tym akcie prawnym mogą znaleźć zastosowanie także na użytek ustaw odrębnych wyraźnie odwołujących się w tym zakresie do przepisów przedmiotowej ustawy (por. np. art. 15zzh ust. 5 Ustawy COVID-19). Co jednak istotne zawarte w ustawie – Prawo przedsiębiorców legalne definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorcy nie mają normatywnego znaczenia dla sposobu rozumienia tych pojęć na potrzeby przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy państwa oraz na potrzeby polskich przepisów dotyczących pomocy państwa i implementujących w tym zakresie przepisy prawa UE. W zakresie prawa pomocy państwa należy stosować definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy zawartą w relewantnych przepisach prawa unijnego.

Oznacza to, że status MŚP należy określać każdorazowo ad casum, z uwzględnieniem wymogów zawartych w dokumentacji konkretnego programu, zwolnienia itd., o które zamierzają się Państwo ubiegać.

W kontekście wsparcia w ramach PFR warto  dodać, że Komisja Europejska – dając zgodę na uruchomienie programu – jednocześnie zmieniła warunek posiadania przez beneficjentów rzeczywistych rezydencji podatkowej w Polsce. Obecnie o pomoc PFR mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i w Polsce podlegają opodatkowaniu, nawet jeśli ich beneficjenci rzeczywiście mają rezydencję podatkową w innych państwa UE. Z kręgu przedsiębiorców wyłączeni zostaną natomiast co do zasady tacy przedsiębiorcy, których beneficjenci rzeczywiści mają rezydencję podatkową w tzw. „rajach podatkowych”.

Kancelaria GESSEL oferuje Państwu wsparcie w ustaleniu statusu Państwa przedsiębiorstwa lub poszczególnych spółek z Państwa Grupy Kapitałowej. Proponujemy także doradztwo w zakresie określenia beneficjenta rzeczywistego.

 

Kontakt: 

Julia Trzmielewska

starszy prawnik

j.trzmielewska@gessel.pl

Katarzyna Lisowska

starszy prawnik,
radca prawny

k.lisowska@gessel.pl