Tarcza 3.0 wprowadza kilka istotnych zmian dla podatników (zwłaszcza w zakresie postępowań sądowo-administracyjnych oraz biegu terminów procesowych). Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na:

Przeprowadzenie rozpraw online przed sądami administracyjnymi

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od dnia odwołania ostatniego w z nich

  • NSA może rozpoznać sprawę ze skargi kasacyjnej (w sytuacji, gdy strona nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała rozprawy) na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przeprowadzeniu rozprawy na posiedzeniu niejawnym wyrażą na to zgodę; 
  • rozprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA będą przeprowadzane online, bez konieczności przebywania przez ich uczestników w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy w sposób tradycyjny nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących; 

W sytuacji, gdy:

  • przewodniczący uzna rozpoznanie sprawy za konieczne,
  • przeprowadzenie rozprawy w sposób tradycyjny nie będzie możliwe z uwagi na nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących,
  • przeprowadzenie rozprawy online nie będzie możliwe,

sprawa może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Przywrócenie biegu terminów procesowych i sądowych

Przepisy Tarczy 3.0 uchyliły wcześniejsze postanowienia Tarczy antykryzysowej dotyczące zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych, w tym w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz kontrolach celno-skarbowych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi Tarczy 3.0:

  • terminy, które nie rozpoczęły swojego biegu rozpoczynają swój bieg, a
  • terminy, których bieg został zawieszony na podstawie wcześniejszych Tarcz antykryzysowych biegną dalej

po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0. (tj. po upływie 7 dni od dnia 16 maja 2020 r.)

Możliwość późniejszej zapłaty daniny solidarnościowej

Podatnicy, którzy:

  • złożą deklarację o wysokości daniny solidarnościowej,
  • wpłacą daninę solidarnościową

po dniu 30 kwietnia, ale nie później niż 1 czerwca 2020 r. nie poniosą z tego tytułu konsekwencji karno-skarbowych (tj. takie działanie będzie równoznaczne ze złożeniem przez nich czynnego żalu).

Przyjęte przez Tarczę 3.0. w tym zakresie rozwiązanie jest analogiczne do wcześniej przyjętego rozwiązania w zakresie złożenia deklaracji rocznej PIT i wpłaty należnego podatku po 30 kwietnia.

Jednocześnie Tracza 3.0. wprowadza delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia dotyczącego zaniechania poboru odsetek za zwłokę od daniny solidarnościowej niewpłaconej przez podatników w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został już opublikowany projekt rozporządzenia w tym zakresie (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333710).

Brak zaległości podatkowej z tytułu zaniechania poboru odsetek za zwłokę oraz wpłaty podatku w terminie

Na potrzeby uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej, np. w związku z ubieganiem się przez podatników o uzyskanie pomocy publicznej, jako zaległości podatkowej nie uwzględnia się:

  • zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności nie podlega poborowi odsetek na podstawie odrębnych rozporządzeń wydanych przez Ministra Finansów.

W praktyce powyższe oznacza, że podatnicy którzy skorzystali z możliwości wpłaty rocznego PIT oraz daniny solidarnościowej po 30 kwietnia, jednak nie później do dnia 1 czerwca, będą mogli uzyskać w tym okresie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

„Podatek” od VOD

Dostawcy VOD będą musieli zapłacić na rzecz Polskiego Instytutu Sztuk Filmowych 1,5% uzyskanego w Polsce przychodu z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższy.

Opłata będzie uiszczana w okresach kwartalnych – w terminie 30 dni po upływie kwartału.

Jednocześnie przepisy Tarczy 3.0. stanowią wprost, że uiszczana przez podmioty VOD opłata będzie mogła zostać zaliczona przez nie do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

Kontakt:

Katarzyna Lisowska

starszy prawnik,
radca prawny

k.lisowska@gessel.pl