Zmiany terminów podatkowych

 1. Odroczono wejście w życie nowych regulacji dotyczących JPK_V7. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2020 r. (a nie od 1 lipca 2020 r.).
 2. Terminy raportowania schematów podatkowych podlegają dalszemu zawieszeniu w okresie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii wywołanej COVID-19. Odwieszenie biegu powyższych terminów nastąpi po upływie 30 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanów nadzwyczajnych, za wyjątkiem terminów raportowania transgranicznych schematów podatkowych, których bieg rozpoczyna się po 30 czerwca 2020 r.
 3. Wydłużono terminy związane ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych, tj.:
 • na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz
 • na złożenie informacji o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

  – do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca do 30 września 2020 r.,
  – o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten (upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej

  – do końca trzeciego miesiąca
  licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Odliczenie darowizn

 1. Katalog podmiotów na rzecz których przekazanie darowizny w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. – w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – podlega odliczeniu przez podatnika na preferencyjnych warunkach został rozszerzony o domy dla matek z małoletnimi dziećmi, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej.
 2. Ponadto preferencyjne zasady odliczenia będą miały zastosowanie również do darowizn dokonanych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem że:
 • przekazanie przez tą organizację pożytku publicznego darowizn na rzecz podmiotów wskazanych w ustawie nastąpiło w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. oraz
 • podatnik otrzymał od tej organizacji pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny ze wskazaniem nazwy podmiotu na rzecz którego ta darowizna została dokonana.
 1. Podatnicy mogą również odliczyć na preferencyjnych zasadach od podstawy opodatkowania darowizny rzeczowe tj. komputery przenośne (laptopy, tablety) przekazane w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na rzecz:
 • organów prowadzących placówki oświatowe lub
 • organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

4. Ponadto:

 • podatnicy dokonujący darowizn – do których znajdują zastosowanie preferencyjne zasady odliczenia – będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizny (o ile koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych regulacji, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne),
 • darowizny otrzymane przez podmioty wskazane w ustawie w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. – do których znajdują zastosowanie preferencyjne zasady odliczenia – nie będą stanowiły dla nich przychodu.

Zwolnienie w podatku od przychodów z budynków

Wprowadzono zwolnienie w podatku od przychodów z budynków (zamiast dotychczas obowiązującego przedłużenia terminu zapłaty podatku), ustalonych za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w „uldze na złe długi” w podatkach dochodowych

Wprowadzono uproszczenie w stosowaniu przez podatników „ulgi na złe długi” w podatkach dochodowych poprzez możliwość zmniejszenia przez podatników dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek, o wartość wierzytelności z tytułu świadczenia pieniężnego, począwszy od okresu rozliczeniowego w którym minęło 30 dni (zamiast dotychczas obowiązujących 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność ta została uregulowana lub zbyta.

Uproszczenia w zakresie stosowania „ulgi na złe długi” zostały również przewidziane dla podatników, którzy wybrali formę uproszczoną wpłacania zaliczek.

Powyższe uproszczenie może być stosowane przez podatników tylko do okresów rozliczeniowych w których ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.Niestety Tarcza 4.0. nadal nie wprowadził dla podatników żadnych zmian w stosowaniu „ulgi na złe długi” w podatku od towarów i usług.

Kary umowne i odszkodowania w kosztach uzyskania przychodu

Podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychody kary umowne i odszkodowania

 • z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz
 • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług,

jeżeli wada ta lub zwłoka powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego lub stanem epidemii wywołanym COVID-19.

Dopłaty do kredytów bankowych wyłączone z przychodów

Dopłaty do kredytów bankowych udzielane przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19  – na warunkach przewidzianych w Tarczy 4.0. – nie stanowią przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w podatku dochodowym od osób prawnych.

Certyfikat rezydencji

 1. Płatnicy posiadający certyfikat rezydencji, w którym nie został wskazany okres ważności – będą mogli dla potrzeb poboru podatku u źródła uwzględnić ten certyfikat przez okres trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii wywołanej COVID-19 oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu, jeśli straci on swoją ważności (tj. upływie 12-nastu kolejno następujących miesięcy) w trakcie obowiązywania tych stanów nadzwyczajnych.
 2. Dodatkowym uproszczeniem dla płatników jest możliwość posługiwania się w trakcie obowiązywania stanów nadzwyczajnych oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu kopią certyfikatu rezydencji, jeśli informacje w niej zawarte nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem fatycznym.
 3. W trakcie obowiązywania stanów nadzwyczajnych oraz w okresie 2 miesięcy po ich odwołaniu warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji dla potrzeb poboru podatku u źródła uznaje się za spełniony również w sytuacji, gdy płatnik ten posiada certyfikat rezydencji za 2019 rok wraz z oświadczeniem zagranicznego podmiotu co do aktualności danych w nim zawartych.

 

Kontakt:

Katarzyna Lisowska

starszy prawnik,
radca prawny

k.lisowska@gessel.pl