Nowe przepisy uchwalonej przez Sejm Tarczy 4, które w przyszłym tygodniu trafią pod obrady Senatu, dotyczyć będą tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.  Warto dodać, że w przypadku w którym stroną umowy kredytowej jest więcej niż jeden kredytobiorca, wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Na podstawie przepisów Tarczy 4 kredytobiorcy zyskają prawo do zawieszenia obowiązku spłacania kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej, na następujących zasadach:

  • wakacje kredytowe obejmą te umowy kredytowe, które zostały zawarte przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.;
  • zawieszenie spłaty kredytu na okres od 1-3 miesięcy będzie automatyczne z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku, złożonego przez kredytobiorcę na trwałym nośniku;
  • kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku potwierdza na trwałym nośniku jego otrzymanie i przekazuje kredytobiorcy potwierdzenie, w którym wskazuje okres, na który zostało zawieszone wykonywanie umowy oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń; brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy;
  • okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia (tj. od 1-3 miesięcy);
  • w tym okresie – czyli maksymalnie do 3 miesięcy - kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu;
  • w przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów u różnych kredytodawców będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych u każdego z kredytodawców;
  • w przypadku, gdy kredyty u jednego kredytodawcy są tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF), będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z kredytu;
  • w przypadku, gdy kredyty u jednego kredytodawcy są innego rodzaju (np. jeden kredyt hipoteczny i jeden konsumencki), będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych wobec obu kredytów.

Kontakt:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan Świetlik

Wspólnik, radca prawny

b.kasztelan@gessel.pl