Emilia Chmielewska

Senior Associate
Adwokat

Procesy sądowe

Emilia specjalizuje się w postępowaniach sądowych i kompleksowym doradztwie prawnym, w tym w sprawach wymagających łączenia wielu dziedzin prawa oraz zawierającymi element międzynarodowy.

6. Emilia Chmielewska 772x1158

Języki: en fr

BIO

Emilia posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych, w szczególności na tle umów o roboty budowlane, wdrożenia projektów informatycznych, prawa własności przemysłowej i deliktów nieuczciwej konkurencji oraz złożonych sporów kontraktowych. Prowadziła także wiele sporów z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych.

Emilia doradzała na rzecz przedsiębiorców działających w takich branżach jak: informatyczna, budowalna, reklamowa, kosmetyczna, architektoniczna czy przetwarzania odpadów, jak również na rzecz twórców, artystów i instytucji kultury.

Doświadczenie zdobywała podczas wieloletniej współpracy z renomowaną polską kancelarią prawną oraz jako prawnik wewnętrzny w spółce z sektora IT. Emilia dołączyła do Kancelarii w 2022 roku.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Sprawy budowlane i nieruchomościowe

 • Reprezentowała inwestora publicznego w sporze z architektem na tle braku obowiązku powierzenia nadzoru autorskiego w rozumieniu prawa budowlanego faktycznemu autorowi projektu – precedensowy wyrok co do możliwości wyboru wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego w procesie budowlanym
 • Reprezentowała pozwanych w sporze o zapłatę podwójnego zadatku na tle pozorności umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
 • Reprezentowała wykonawcę robót budowlanych w sporze z inwestorem o roszczenia na tle m.in. odstąpienia od umowy w związku z przekroczeniem terminu na ustanowieniegwarancji zapłaty
 • Reprezentowała wynajmującego wielkopowierzchniowy obiekt handlowy w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia oraz w sprawach powiązanych
 • Reprezentowała właściciela nieruchomości w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości powstałej w wyniku adaptacji przestrzeni nieruchomości wspólnej oraz w sporach wynikłych na tle dokonanej adaptacji
 • Reprezentowała klientów w sporach na tle solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy robót budowlanych o zapłatę wynagrodzeń należnych podwykonawcom
 • Reprezentowała najemców (m.in. sieci kawiarni, międzynarodowej firmy technologicznej, firmy informatycznej) w negocjacjach umów najmu komercyjnego oraz w sprawach o zmiany warunków najmu

Sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

 • Reprezentowała i doradzała twórcom oraz organizacjom zrzeszającym podmioty praw autorskich w sporach o zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń i opłat, a także roszczeń informacyjnych i o zaniechanie naruszeń
 • Reprezentowała artystów w sprawie o odszkodowanie za wykorzystanie utworu reklamowego w zakresie wykraczającym poza warunki licencji
 • Doradzała inwestorom w sporach związanych z granicami korzystania z praw autorskich do projektów architektonicznych, w szczególności w zakresie możliwości powierzenia innemu architektowi projektu przebudowy/ rozbudowy obiektu
 • Doradzała architektom w sprawach spornych związanych z wykorzystaniem dokumentacji budowlanej przy tworzeniu projektu rozbudowy obiektów budowlanych oraz w sprawach dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego
 • Reprezentowała i doradzała klientowi w negocjacjach w sprawach dotyczących praw autorskich do programów komputerowych

Spory kontraktowe

 • Reprezentowała klienta w sprawach rozliczeń wynagrodzenia z umowy o wieloletnią współpracę przy tworzeniu marki kosmetycznej
 • Doradzała w wielowątkowym sporze o roszczenia z tytułu wad fizycznych dostarczonej linii przemysłowej, w tym o szkody związane jej wybuchem (na gruncie CISG i prawa niemieckiego)
 • Reprezentowała zamawiającego w sporze na tle wadliwego wykonania umowy o dostarczenie i montaż wielkopowierzchniowych siatek reklamowych
 • Reprezentowała i doradzała wykonawcy wdrożeń IT w sporach z zamawiającymi (w tym o odszkodowania, kary umowne oraz na tle roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy)
 • Reprezentowała zamawiającego w sprawie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu międzynarodowej dostawy towarów na tle wad dostarczonych towarów oraz zasad odpowiedzialności (na gruncie CISG i prawa włoskiego)
 • Reprezentowała klientów w sprawach o uznanie czynności za bezskuteczną względem wierzyciela
 • Reprezentowała wykonawcę w wielowątkowych sporach z zamawiającym na tle realizacji innowacyjnego systemu urządzeń
 • Reprezentowała klientów w sprawach ze skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych
 • Reprezentowała strony przed Sądem Najwyższym, w tym sporządzała skargi kasacyjneoraz zażalenia do Sądu Najwyższego

Spory deliktowe i inne spory cywilnoprawne

 • Reprezentowała klientów i doradzała w wielowątkowych sporach wzajemnych roszczeń stron o naruszenie dóbr osobistych, czyny nieuczciwej konkurencji i naruszenie praw do znaków towarowych
 • Reprezentowała wierzyciela w sprawie przeciwko członkowi zarządu spółki dłużnika o zapłatę odszkodowania z tytułu uniemożliwienia zaspokojenia roszczeń z majątku spółki oraz na zasadzie solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki
 • Reprezentowała członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności w sprawach roszczeń o zapłatę na tle solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki w związku z bezskutecznością egzekucji z majątku spółki

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • Reprezentowała strony i doradzała w sprawach z zakresu gospodarki odpadami (w tym opłat produktowych oraz unieważnienia dokumentów DPO/DPR) i prawa ochrony środowiska
 • Reprezentowała producenta zabawek w sprawach na tle rozstrzygnięć pokontrolnych dotyczących oznakowania produktów i oceny zgodności (Inspekcja Handlowa, UOKiK)
 • Reprezentowała strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym przygotowywała skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Spory z zakresu prawa pracy

 • Reprezentowała międzynarodową sieć marketów w sprawach roszczeń opartych o zarzuty mobbingu
 • Reprezentowała międzynarodową siecć marketów w sprawach roszczeń o zapłatę odszkodowań uzupełniających z tytułu wypadku przy pracy

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011)
 • Kulturoznawstwo, spec. Porównawcze Studia Cywilizacji, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010)
 • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie
 • Wpisana na listę adwokatów w 2015r.

Nagrody

Publikacje naukowe