Jakub Brzeski

Jakub Brzeski

Starszy prawnik
adwokat
doradca restrukturyzacyjny

Postępowania sądowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w prawnej obsłudze sporów sądowych, doradztwie związanym z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi, jak również w obsłudze transakcyjnej. Prowadził szkolenia z zakresu upadłości i restrukturyzacji, jak również z zakresu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Jest autorem szeregu publikacji w czasopismach branżowych i ogólnopolskich tytułach prasowych.

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny jest również uprawniony do pełnienia funkcji nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

W kancelarii GESSEL od 2020 r.

Członkostwo

 • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2018 roku)

Wykształcenie

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013)
 • socjologia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012)

Znajomość języków obcych

 • angielski
 • niemiecki 
 • rosyjski 

 

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • Reprezentacja w precedensowym postępowaniu o ogłoszenie upadłości w trybie „pre-pack”, w którym przedmiotem transakcji była zorganizowana część przedsiębiorstwa o wartości ponad 30 mln złotych
 • Doradztwo m.in. na rzecz instytucji finansowych jako wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych, reprezentacja w toku postępowań restrukturyzacyjnych
 • Długofalowa współpraca z syndykiem masy upadłości w zakresie obsługi postępowań upadłościowych
 • Reprezentacja i kompleksowe doradztwo na każdym etapie postępowania na rzecz szeregu klientów będących dłużnikami w przyspieszonych postępowaniach układowych, które zostały zakończone przyjęciem i prawomocnym zatwierdzeniem układów
 • Reprezentacja i kompleksowe doradztwo obejmujące przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentację w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i w postępowaniu upadłościowym
 • Reprezentacja członka zarządu spółki akcyjnej w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

 

tzw. spory frankowe

 • Zastępstwo procesowe banków w sporach dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych kursem CHF
 • Reprezentacja banków w sporach na gruncie klauzul umownych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

 

Spory na gruncie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych

 • Reprezentacja beneficjenta gwarancji w sporach sądowych przeciwko gwarantom w związku z odmową wypłaty z gwarancji
 • Doradztwo na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i reprezentacja w sporach sądowych z powództw beneficjentów gwarancji ubezpieczeniowych

 

Spory na gruncie prawa konkurencji

 • Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK stwierdzającej zawarcie tzw. zmowy przetargowej i nakładającej kary pieniężne z tego tytułu
 • Zastępstwo procesowe w szeregu postępowań w przedmiocie odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzających cenniki stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej
 • Reprezentacja spółki giełdowej w postępowaniu w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK nakładającej karę pieniężną w związku z nadużyciem pozycji dominującej

 

Inne spory cywilne i gospodarcze

 • Spory budowlane
 • Reprezentacja klienta w sporze z powództwa nabywcy roszczeń o zwrot nakładów poczynionych na nieruchomości o spornym statusie prawnym
 • Postępowania sporne dotyczące znaków towarowych i wzorów wspólnotowych