Jakub Brzeski

Senior Associate
Adwokat
Doradca restrukturyzacyjny

Procesy sądowe | Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz w doradztwie z zakresu upadłości i restrukturyzacji. Łączy w swojej praktyce uprawnienia adwokata z uprawnieniami licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

8. Jakub Brzeski 772x1158

Języki: en de ru

BIO

Reprezentuje Klientów w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych oraz doradzaw obszarze upadłości i restrukturyzacji.

Pomaga w przygotowaniu optymalnej strategii procesowej, jak również wspiera w konstruowaniu rozwiązań zabezpieczających interesy Klientów na wypadek materializacji ryzyk skutkujących potrzebą zaangażowania się w spór sądowy.

Reprezentuje Klientów między innymi w sporach transakcyjnych i korporacyjnych oraz w postępowaniach mających za przedmiot czyny nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialność członków zarządu spółek prawa handlowego, czy bezskuteczność czynności prawnych. Posiada także doświadczenie w sporach dotyczących gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych, umów bankowych, sporach budowlanych, procesach dotyczących umów wdrożeniowych IT, jak również w procedurach odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK oraz innych organów regulacyjnych.

Wspiera transakcyjną i korporacyjną obsługę Klientów.

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny jest uprawniony do pełnienia funkcji nadzorcy lub zarządcy sądowego oraz syndyka masy upadłości na podstawie ustaw: Prawo restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Reprezentował Klienta Kancelarii w sporze korporacyjnym mającym za przedmiot akcje spółki produkcyjnej o wartości blisko 200 mln zł
 • Reprezentował giełdową spółkę z branży spożywczej w wielomilionowym sporze odszkodowawczym przeciwko byłemu członkowi zarządu
 • Reprezentował spółkę z branży spożywczej w postępowaniu z powództwa zarządcy masy sanacyjnej o uznanie za bezskuteczną hipoteki o wartości kilku milionów złotych
 • Reprezentował akcjonariuszy w sporach dotyczących wyłączenia prawa poboru akcji w spółce publicznej z branży IT
 • Reprezentował Klienta Kancelarii w postępowaniach spornych dotyczących rozliczenia transakcji nabycia udziałów w spółce produkcyjnej o wartości blisko 300 mln zł
 • Reprezentował jednego z liderów branży pożyczek pozabankowych w postępowaniach przez Prezesem UOKiK i postępowaniach odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK dotyczącego praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Reprezentował zarządcę infrastruktury kolejowej w postępowaniach odwoławczych od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Reprezentował giełdową spółkę z branży IT w procesie sądowym dotyczącym wykonania umowy wdrożeniowej zawartej ze Skarbem Państwa
 • Reprezentował spółkę z branży motoryzacyjnej w sporze dotyczącym czynów nieuczciwej konkurencji
 • Doradz na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i reprezentował klientów w sporach sądowych z powództw beneficjentów gwarancji ubezpieczeniowych
 • Reprezentował klienta w precedensowym postępowaniu o ogłoszenie upadłości w trybie „pre-pack”, w którym przedmiotem transakcji była zorganizowana część przedsiębiorstwa o wartości ponad 30 mln złotych
 • Doradz m.in. na rzecz instytucji finansowych jako wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych, reprezentował klientów w toku postępowań restrukturyzacyjnych
 • Reprezentował członków zarządu spółek kapitałowych w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz w postępowaniach w przedmiocie osobistej odpowiedzialności majątkowej
 • Długofalowo współpracował z syndykiem masy upadłości w zakresie obsługi postępowań upadłościowych
 • Reprezentował banki w sporach dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych kursem CHF
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy administracji skarbowej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych
 • Reprezentował członków zarządu spółek prawa handlowego w postępowaniach karnoskarbowych

News
& Insights

08.12.2023

Szkolenie dla PZFP

Wraz z Polskim Związkiem Funduszy Pożyczkowych (PZFP) zorganizowaliśmy szkolenie dla członków Związku : "Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce". Szkolenie poprowad...

Aktualności
Szkolenie dla PZFP
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013)
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2018 roku)
 • Socjologia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012)
 • Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (od 2022 r.)