Marcin Robenek

Marcin Robenek

Managing associate
adwokat

Postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo karne

Specjalizacja:
Postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo karne.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych szczególnie ukierunkowanych na sferę odpowiedzialności cywilnej. Jego praktyka obejmuje szerokie spektrum postępowań spornych, w tym w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych oraz dotyczących wykonania / skutków niewykonania zobowiązań (w tym odpowiedzialności z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowach inwestycyjnych).

Doświadczenie:
Posiada wieloletnią praktykę ukierunkowaną w sferze postępowań spornych. Doświadczenie zdobywał w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, a następnie – przez okres dwóch lat – w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Ponadto odbył staż w jednej z krakowskich kancelarii (2009). Reprezentował Klientów Kancelarii w sporach, których łączna wartość opiewała na ok. 500 mln zł, prowadząc postępowania przed Sądami Powszechnymi na terenie całego kraju, przed Sądem Najwyższym oraz między innymi przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przed trybunałami arbitrażowymi ad hoc powołanymi w oparciu o postanowienia Regulaminu UNCITRAL. Uczestniczy w pracach zespołu prowadzącego sprawy o charakterze precedensowym opracowując kompleksową oraz nowatorską linię zarządzania procesem. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia związane ze sporami infrastrukturalnymi (w szczególności w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC) oraz związane z odpowiedzialnością z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowach inwestycyjnych.

W Kancelarii GESSEL od 2011 roku.

Wykształcenie:
Ukończone z wyróżnieniem studia prawne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2010). Pracuje aktualnie nad rozprawą doktorską na temat przedawnienia karalności. Jest także laureatem XII Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego (2009). Był również uczestnikiem warsztatów z zakresu postępowania cywilnego, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010).

W latach 2011-2013 odbył aplikację adwokacką. Od 2014 roku wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski, niemiecki (podstawowy).