Marcin Robenek

Marcin Robenek

Managing associate
adwokat

Postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo karne

 

Doświadczenie

Specjalizuje się w precedensowych i skomplikowanych postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych szczególnie ukierunkowanych na sferę odpowiedzialności cywilnej. Jego praktyka obejmuje szerokie spektrum postępowań spornych, w tym w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych oraz dotyczących wykonania / niewykonania zobowiązań (w tym roszczeń z tytułu kar umownych w umowach zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych, roszczeń związanych z odstąpieniem od umów przez zamawiających, odpowiedzialności z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowach inwestycyjnych oraz rozliczenia projektów informatycznych / wdrożeniowych).

Wyznaje zasadę, że spór zaczyna się nie po wniesieniu pozwu, ale już wtedy, gdy pojawią się pierwsze przeszkody w realizacji kontraktu. To moment, w którym konieczna jest praca prawnika nad przygotowaniem materiału dowodowego i zbudowaniem argumentacji prawnej, która będzie następnie wykorzystana w przyszłym sporze i postępowaniu. Dlatego, w swej pracy wdraża zasadę kompleksowego budowania taktyki procesowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i problemów, w której każdy element jest przewidziany, zaplanowany i zabezpieczony, do ostatecznej egzekucji roszczenia.

W ramach swej wieloletniej praktyki reprezentował Klientów Kancelarii w sporach, których łączna wartość opiewała na ponad miliard zł, prowadząc postępowania przed Sądami Powszechnymi na terenie całego kraju, przed Sądem Najwyższym (w tym będąc autorem skarg kasacyjnych o doniosłym charakterze dla Wymiaru Sprawiedliwości) oraz między innymi przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przed trybunałami arbitrażowymi ad hoc powołanymi w oparciu o postanowienia Regulaminu UNCITRAL.

Uczestniczy w pracach zespołu prowadzącego sprawy o charakterze precedensowym opracowując kompleksową oraz nowatorską linię zarządzania procesem. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia związane ze sporami infrastrukturalnymi (w szczególności w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC), w tym dotyczącymi naliczenia kar umownych, zapłaty odszkodowania czy też odstąpienia od umów przez zamawiających w ramach zamówień publicznych, związane ze sporami na gruncie umów informatycznych / wdrożeniowych oraz związane z odpowiedzialnością z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowach inwestycyjnych. W wolnych chwilach oddaje się lekturze orzeczeń Sądu Najwyższego.

Doświadczenie zdobywał zarówno w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, a następnie – przez okres dwóch lat – w Sądzie Okręgowym w Krakowie, jak również w jednej z krakowskich kancelarii.

W Kancelarii GESSEL od 2011 roku.

Członkostwo

 • członek Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykształcenie

 • ukończone z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2010) 
 • uczestnik warsztatów z zakresu postępowania cywilnego, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010)

Znajomość języków obcych

 • angielski
 • niemiecki (podstawowy)

 

Wybrane projekty 

 • Reprezentował Klienta w sporze oraz w rozmowach ugodowych ze Skarbem Państwa dotyczących realizacji złożonego projektu wdrożenia systemu informatycznego dla Administracji Podatkowej oraz wielomilionowych roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych
 • Reprezentował Klienta w wielopłaszczyznowym sporze dotyczącym wdrożenia pionierskiego projektu inteligentnego opomiarowania u jednego z operatorów sieci elektrycznej, obejmującym kwestie ważności umowy, naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, odstąpienia od umowy oraz naprawienia szkody poniesionej przez Wykonawcę; suma wzajemnych roszczeń przekraczała kwotę 360 mln zł
 • Reprezentował Klienta w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym odszkodowania związanego z niewykonaniem kontraktu budowlanego bazującego na Warunkach Kontraktowych FIDIC oraz doprowadzeniem do upadłości Partnera – wartość roszczeń Wykonawcy wynosiła ponad 140 mln zł
 • Reprezentował Klienta w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym rozliczenia inwestycji budowlanej polegającej na kompleksowym remoncie Opery Leśnej w Sopocie
 • Reprezentował Klienta w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym zapłaty przez Wykonawcę kwoty 74 mln zł z tytułu kar umownych związanych z opóźnieniami w realizacji budowy hali sportowej
 • Reprezentował Klienta w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym rozliczenia inwestycji budowlanej polegającej na budowie hali widowiskowo-sportowej, obejmującym roszczenia Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych, roszczenia związane z wydłużeniem czasu realizacji robót oraz zapłaty wynagrodzenia
 • Reprezentował Klienta w sporze dotyczącym budowy jednego z odcinków autostrady A4, obejmującym roszczenia związane z potrąceniem wzajemnych wierzytelności, rozliczeniem wykonanych prac oraz odstąpieniem od umowy i naliczeniem wielomilionowych kar umownych dotyczących zejścia z placu budowy
 • Reprezentował Klienta w sporze dotyczącym nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie inwestycyjnej dotyczących nieprawidłowości w sytuacji finansowej spółki oraz zapłaty odszkodowania gwarancyjnego przewidzianego w umowie
 • Reprezentował Klienta w sporze dotyczącym nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie sprzedaży udziałów dotyczących nieprawidłowości w rozliczeniach spółki z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz zapłaty odszkodowania gwarancyjnego przewidzianego w umowie
 • Reprezentował Klienta w sporze dotyczącym niewykonania umowy sprzedaży akcji i wprowadzenia kupującego w błąd skutkującego unieważnieniem umowy i roszczeniami o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży
 • Reprezentował Pana Władysława Frasyniuka w postępowaniu karnym dotyczącym rzekomego naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych podczas manifestacji w dniu 10 czerwca 2017 r.
 • Reprezentował Klienta w postępowaniu karnym dotyczącym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzeń podatku VAT w ramach karuzeli podatkowej

 

 • współautor: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 r., sygn. akt I ACa 1241/11, e-Przegląd Arbitrażowy 
 • autor: Zapis na sąd polubowny przeszkodą do skutecznego zawezwania strony do próby ugodowej przed sądem powszechnym, e-Przegląd Arbitrażowy (03.2013)
 • autor: Kardynalnie błędna ocena przepisów przez Mariusza Muszyńskiego, Archiwum Osiatyńskiego  
 • autor: Sprawa Volkswagena okiem prawnika, Samar.pl
 • autor: Porozumienia międzygminne mają charakter publicznoprawny, Dziennik Gazeta Prawna
 • autor: Zmiana kierownika nie skutkuje unieważnieniem pełnomocnictw, Dziennik Gazeta Prawna
 • autor: Kara umowna nie chroni gminy w każdej sytuacji, Dziennik Gazeta Prawna
 • autor: Ochrona prawna jednostki na podstawie unijnej dyrektywy, Dziennik Gazeta Prawna

 

 • laureat XII Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego (2009)