Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Rynki kapitałowe

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa rynków kapitałowych, prawa spółek. Uczestniczy w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego w związku z emisją instrumentów finansowych w ramach transakcji publicznych oraz prywatnych.

Języki:

BIO

Michał uczestniczy w pracach związanych z emisjami papierów wartościowych dokonywanych w ramach ofert publicznych oraz prywatnych, w tym obligacji. Zajmuje się projektami związanymi z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. Bierze udział w pracach związanych z reprezentacją klientów przed KNF, KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zajmuje się bieżąca obsługą spółek publicznych w zakresie prawa korporacyjnego, wypełniania obowiązków informacyjnych, wdrażania programów motywacyjnych. Doradza w zakresie wykonywania obowiązków notyfikacyjnych przez akcjonariuszy i inwestorów w związku z obejmowaniem i nabywaniem znacznych pakietów akcji. Uczestniczy w procesach fuzji i przejęć spółek publicznych, a także analizach due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Świadczy usługi na rzecz pozostałych uczestników rynku kapitałowego. Ponadto posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu: fuzji i przejęć, wewnątrzgrupowych reorganizacji, prawa rynku kapitałowego, a także prawa podatkowego.

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie

  • doradz na rzecz Bioceltix S.A. przy zmianie rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW;
  • doradz na rzecz DataWalk S.A. przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji nowej emisji serii P;
  • doradzał na rzecz Kredyt Inkaso S.A. przy ustanowieniu Programu Emisji Obligacji;
  • doradz na rzecz Vercom S.A. w procesie transgranicznego połączenia.

News
& Insights

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Aktualności
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

31.08.2022

Doradzaliśmy DataWalk S.A. przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji nowej emisji serii P

Doradzaliśmy DataWalk S.A. w procesie przeprowadzenia oferty publicznej akcji nowej emisji serii P skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz nie więcej niż 149 inwe...

Case studies
Doradzaliśmy DataWalk S.A. przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji nowej emisji serii P

30.08.2022

Doradzaliśmy Bioceltix S.A. przy zmianie rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW

Doradzaliśmy Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej, przygotowaniu do debiutu na rynku regulowanym GPW oraz przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego ...

Case studies
Doradzaliśmy Bioceltix S.A. przy zmianie rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2020); aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2021); Krajowa Izba Doradców Podatkowych (2022);
  • Ukończone kursy – Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.