Tomasz Drągowski

Tomasz Drągowski

Of counsel
radca prawny

Prawo obrotu instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym

Doświadczenie

Prawo obrotu instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym – w szczególności oferty prywatne i publiczne oraz innego typu transakcje na papierach wartościowych. Zajmuje się problematyką programów opcji menedżerskich, skupu akcji własnych spółek i nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym wezwań. Doradza w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, a także postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego i sądowo-administracyjnych w sprawach dotyczących licencjonowania działalności maklerskiej i funduszy inwestycyjnych. Reprezentuje Klientów przed KNF w ramach pełnionego przez Komisję nadzoru nad rynkiem kapitałowym (w tym nakładania sankcji administracyjnych) wobec emitentów, towarzystw funduszy inwestycyjnych, maklerów i doradców lub innych podmiotów.

W latach 1993-2005 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Maklerów Papierów Wartościowych. Koordynował prace legislacyjne urzędu KPWiG, współtworząc projekty aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce, m.in. ustaw: o obligacjach (1995), o funduszach inwestycyjnych (2000), Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (1997, 2003), o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (2005), o obrocie instrumentami finansowymi (2005), o nadzorze kapitałowym (2005).

W Kancelarii GESSEL od 2005 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych przy WPiA UW
  • Wpisany na listę radców prawnych w 1999 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski

oex  alians nets i przelewy  sprzedaz skarbiec holding

lentex  aps energia  comperia

rzepa lider rynki 1