2014-04-22


Maj i czerwiec to dla większości spółek czas zwyczajnych zgromadzeń – zgromadzenie takie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że jego przedmiotem powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Czy wystarczy zatem przygotować tylko te uchwały? Warto przed zwołaniem zgromadzenia sprawdzić kadencje członków organów spółki, a także przejrzeć umowę spółki lub statut, nie zapominając o regulaminach organów, które to dokumenty mogą wymagać odświeżenia.