Polityka cookies

 I. WPROWADZENIE

 1. W celu poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników strony internetowej https://gessel.pl/ (dalej: „Strona”) została opracowana niniejsza Polityka Prywatności i Cookies (dalej: „Polityka”), która w jasny sposób przedstawia zasady funkcjonowania Strony oraz zapisu na newsletter, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Strony.
 2. Strona prowadzona jest przez spółkę Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski sp.k.) z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 892064, NIP 5252070586.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach funkcjonowania Strony mogą być przetwarzanie, na zasadach określonych w Polityce, dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski sp.k.) z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 892064, NIP 5252070586 (dalej: „Kancelaria GESSEL”).
 3. Kancelaria GESSEL może udostępniać dane osobowe podmiotom z nią współpracującym, w szczególności w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

III. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem funkcjonowania plików cookies (patrz pkt VII Polityki). Dodatkowo Użytkownik może podać dobrowolnie swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, firmy oraz adresu e-mail w celu zapisu na newsletter.
 2. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:a) realizacji przez Kancelarię GESSEL jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii GESSEL – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownikowi przysługuje, w każdym czasie, prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię GESSEL, Użytkownikowi Strony przysługuje dodatkowo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wniesienie sprzeciwu skutkuje tym, że Kancelaria GESSEL. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje uniemożliwieniem dalszego takiego ich przetwarzania bez konieczności powoływania się na szczególną sytuację i bez możliwości wykazania przez Kancelarię GESSEL istnienia przesłanek uprawniających ją dalszego takiego ich przetwarzania.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

VI. NEWSLETTER

 1. Kancelaria GESSEL przesyła newsletter Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na newsletter Kancelarii GESSEL.
 2. Każdy Użytkownik Strony ma możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter Kancelarii GESSEL. Zapis na newsletter wymaga podania następujących danych:
  a) imię i nazwisko;
  b) firma;
  c) e-mail.
 3. Dane osobowe Użytkownika w zakresie możliwości realizacji zapisu na newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię GESSEL w postaci działań marketingowo-informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Zapis na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Kancelarię GESSEL za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.). Brak przedmiotowej zgody uniemożliwi przesyłanie Użytkownikowi newslettera. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera.
 5. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez Kancelarię GESSEL.
 6. Prawidłowe otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Kancelaria GESSEL dokłada wszelkich starań, aby przesyłane treści były rzetelne i wiarygodne. Kancelaria GESSEL zastrzega jednak, że treści zawarte w newsletterze nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne ani oficjalna interpretacja obowiązujących przepisów prawa. Kancelaria GESSEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w newsletterze.
 8. Użytkownik zapisany na newsletter może zgłaszać Kancelarii GESSEL wszelkie nieprawidłowości związane z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem (patrz pkt X Polityki).

VII. PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów.

Czym są pliki cookies?

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe – tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W plikach cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem,. Dzięki plikom cookies możliwa jest także analiza aktywności Użytkowników na Stronie. Pliki cookies mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie).

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do Użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Stronę technologii kontrolujących ruch oraz plików cookies

Używane pliki cookies i inne technologie Cel Jak długo plik cookies pozostaje na urządzeniu? Szczegóły dotyczące plików cookies oraz innych technologii
Analizy ruchu Dostarczenie anonimowych, zagregowanych informacji na temat źródeł, czasu i przebiegu wizyt Użytkowników na Stronie Stałe, sesyjne Google Analitycs: Po więcej informacji o Google Analytics kliknij tutaj.
Funkcjonalność: media społecznościowe / dzielenie się informacjami Pomoc w łatwiejszym otrzymywaniu dostępu do sieci społecznościowych i społecznościowych narzędzi internetowych. Ponadto,  umożliwienie łączenia natywnych mechanizmów autoryzacji Użytkownika na Stronie z analogicznymi mechanizmami udostępnianymi przez serwisy społecznościowe (współdzielenie sesji). Stałe, sesyjne  

LinkedIn: Po więcej informacji na temat LinkedIn kliknij tutaj.

Facebook: Po więcej  informacji na temat  Facebook Connect  kliknij tutaj i po więcej  informacji na temat  Facebook Social Plug-In  kliknij tutaj.

 

 

Czy jest to konieczne?

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a) Firefox;
b) Chrome;
c) Internet Explorer;
d) Microsoft Edge;
e) Opera;
f) Safari.

Urządzenia mobilne:
a) Android
b) Safari (iOS)
c) Windows Phone

VIII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach Strony wykorzystywane są media społecznościowe w postaci portalu Facebook oraz LinkedIn w celu informowania o działalności Kancelarii GESSEL. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na Stronie link do ww. portali społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą) umożliwia połączenie treści Strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na Stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu. Więcej informacji na ten temat:

Facebook – kliknij tutaj;
LinkedIn – kliknij tutaj.

IX. ZMIANY

Aktualna wersja Polityki jest publikowana na Stronie.

X. KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące Polityki, zasad korzystania ze Strony, spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz wszelkich kwestii związanych z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem prosimy kierować na adres e-mail: mail@gessel.pl.