Ogólne warunki umowy

Obowiązujące od dnia 21 marca 2022

1. Wstęp

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („OWU”) regulują warunki świadczenia usług prawnych przez Kancelarię GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie („Kancelaria GESSEL” lub „Kancelaria”) na rzecz klienta, będącego stroną Umowy z Kancelarią GESSEL („Klient”). Kancelaria GESSEL i Klient będą zwani dalej łącznie „Stronami”.

2. Umowa i Ogólne Warunki Umowy

2.1. Kancelaria GESSEL i Klient mogą zawrzeć umowę, na podstawie której Kancelaria GESSEL świadczy na rzecz Klienta usługi prawne, w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym w szczególności drodze Listu o Współpracy („Umowa”).

2.2. Niniejsze OWU będą wiązać Klienta i Kancelarię GESSEL, jeżeli:

– stanowią Załącznik do Umowy; lub

– zostały przywołane w treści Umowy i doręczone lub udostępnione Klientowi w wersji elektronicznej przed zawarciem Umowy, w szczególności poprzez wskazanie do stosowania OWU udostępnionych na stronie internetowej Kancelarii; lub

– zostały doręczone lub udostępnione w wersji elektronicznej Klientowi, w szczególności poprzez wskazanie do stosowania OWU udostępnionych na stronie internetowej Kancelarii, przed zawarciem Umowy i zaakceptowane przez Klienta w inny sposób, jako warunki świadczenia usług prawnych przez Kancelarię GESSEL na rzecz Klienta.

2.3. Strony potwierdzają, iż niniejsze OWU, doręczone lub udostępnione Klientowi zgodnie z postanowieniami ust. 2.2. powyżej, będą obowiązywały Strony przy realizacji ewentualnych dodatkowych lub kolejnych zleceń świadczenia
usług prawnych przez Kancelarię GESSEL na rzecz Klienta.

2.4. Niniejsze OWU regulują zasady współpracy między Kancelarią GESSEL a Klientem przy
realizacji zlecenia świadczenia usług prawnych przez Kancelarię GESSEL na rzecz Klienta („Zlecenie”) w zakresie nieuregulowanym w Umowie.

2.5. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, w Umowie należy wyraźnie wskazać na czyją rzecz Kancelaria GESSEL ma świadczyć usługi.

2.6. W razie rozbieżności między treścią Umowy a treścią OWU, postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.

3. Sposób i terminy wykonywania usług

3.1. Świadczenie usług prawnych przez Kancelarię GESSEL polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu analiz prawnych, memorandów i opinii prawnych, opracowywaniu projektów umów lub innej dokumentacji prawnej, reprezentowaniu i doradztwie prawnym w toku prowadzonych przez Klienta negocjacji i procesów transakcyjnych oraz na reprezentowaniu Klienta przed sądami i urzędami. Kancelaria GESSEL świadczy usługi prawne w zakresie prawa polskiego. Kancelaria GESSEL świadczy również usługi prawne w zakresie prawa obcego – tylko o ile wyraźnie przewidziano to w Umowie.

3.2. Kancelaria GESSEL zobowiązuje się świadczyć usługi prawne z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki obowiązującymi w zawodach radcy prawnego i adwokata.

3.3. O ile inaczej nie ustalono w Umowie, terminy wykonywania poszczególnych czynności w ramach realizacji Zlecenia wynikają z rodzaju Zlecenia oraz bieżących uzgodnień z Klientem. W przypadku postępowań sądowych lub administracyjnych terminy wykonywania poszczególnych czynności w ramach realizacji Zlecenia wynikają ponadto z terminów ustawowych lub terminów wyznaczanych przez sądy lub organy prowadzące dane postępowanie.

3.4. Kancelaria GESSEL świadczy usługi prawne w siedzibie Kancelarii GESSEL, chyba że Strony uzgodnią inne miejsce świadczenia usług lub
poszczególne czynności ze względu na swój charakter wymagają wykonania ich w innym miejscu.

3.5. Świadczenie przez Kancelarię GESSEL usług prawnych oparte jest na rozumieniu przez radców prawnych, adwokatów lub innych prawników Kancelarii GESSEL odpowiednich przepisów prawa, praktyki ich stosowania oraz orzecznictwa – aktualnych w chwili realizacji Zlecenia. Późniejsze zmiany przepisów prawa, praktyki ich stosowania lub orzecznictwa mogą mieć wpływ na udzielone przez Kancelarię GESSEL porady prawne przy realizacji Zlecenia. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z udzielonych przez Kancelarię GESSEL porad prawnych, Kancelaria GESSEL nie jest zobowiązana do aktualizowania udzielonych porad pod kątem późniejszych zmian w przepisach prawa, orzecznictwie lub praktyce. Kancelaria GESSEL nie ponosi również odpowiedzialności za skutki udzielonych porad lub innych usług, jeżeli po ich udzieleniu nastąpią zmiany przepisów prawa, praktyki ich stosowania, orzecznictwa lub zmiany interpretacji przepisów prawa przez stosujące je sądy lub organy.

3.6. Kancelaria GESSEL nie udziela porad odnośnie aspektów ekonomicznych, finansowych, księgowych bądź biznesowych zleconej sprawy. Klient podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji zleconej sprawy na podstawie własnej oceny aspektów i ryzyk ekonomicznych, finansowych, księgowych bądź biznesowych danej sprawy.

3.7. Kancelaria GESSEL informuje Klienta – w sposób uzgodniony z Klientem i stosownie do rodzaju sprawy – o postępach prac nad Zleceniem, w szczególności Kancelaria GESSEL może przesyłać Klientowi projekty dokumentów sporządzanych w ramach realizacji Zlecenia, w tym projekty umów lub pism, aby umożliwić Klientowi zgłoszenie komentarzy, jak również – projekty lub kopie dokumentacji otrzymywanej przez Kancelarię GESSEL od pozostałych stron uczestniczących w danej sprawie, sądów czy urzędów.

4. Osoby uczestniczące przy realizacji Zlecenia

4.1. Umowa określa partnera odpowiedzialnego za współpracę z Klientem. Do realizacji Zlecenia Kancelaria GESSEL dedykuje zespół składający się z prawników, specjalizujących się w danej dziedzinie, posiadających doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do rodzaju sprawy. W razie potrzeby Kancelaria GESSEL może dokonywać zmian poszczególnych członków zespołu, w tym angażować dodatkowych członków zespołu do realizacji Zlecenia. Prace pomocnicze mogą być wykonywane przez osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego.

4.2. Reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi lub organami administracji w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, a także osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi wymaga udzielenia pisemnego pełnomocnictwa radcom prawnym lub adwokatom wskazanym przez Kancelarię GESSEL. Radcy prawni i adwokaci Kancelarii GESSEL są upoważnieni do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych radcom prawnym lub adwokatom albo upoważnień dla aplikantów radcowskich lub adwokackich.

4.3. Reprezentowanie Klienta przez Kancelarię GESSEL lub prawników Kancelarii GESSEL przy dokonywaniu czynności prawnych w imieniu i na rzecz Klienta odbywa się na podstawie pełnomocnictwa oraz instrukcji Klienta.

4.4. Klient zobowiązuje się, że w trakcie współpracy z Kancelarią GESSEL oraz w okresie 6 (sześciu) miesięcy po jej ustaniu, Klient ani żaden podmiot powiązany Klienta, bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii GESSEL, nie zatrudni – niezależnie od formy takiego zatrudnienia, czy to na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych – ani nie nawiąże w jakiejkolwiek formie współpracy z żadnym prawnikiem Kancelarii GESSEL. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kancelarii GESSEL kary umownej w wysokości sześciokrotności jednomiesięcznego wynagrodzenia takiego prawnika.

4.5. Jeżeli w sprawie pojawi się potrzeba skorzystania z usług podmiotów trzecich, w tym w szczególności – doradców finansowych, prawników zagranicznych, notariuszy, audytorów, biegłych rewidentów, księgowych, rzeczoznawców, tłumaczy przysięgłych („Doradcy Zewnętrzni”), Kancelaria GESSEL na życzenie Klienta może pośredniczyć w imieniu Klienta w kontaktach z takimi Doradcami Zewnętrznymi. Współpraca między Klientem a Doradcą Zewnętrznym będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Klienta z Doradcą Zewnętrznym, chyba że Strony uzgodnią, iż Kancelaria GESSEL zawrze umowę z takim Doradcą Zewnętrznym. Umowa między Klientem a Doradcą Zewnętrznym może zostać również zawarta za pośrednictwem Kancelarii GESSEL. Niezależnie od tego czy Klient czy Kancelaria GESSEL zaangażuje Doradcę Zewnętrznego, w każdym przypadku Klient jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia i wszelkich opłat należnych Doradcy Zewnętrznemu. Klient zobowiązuje się zwrócić Kancelarii GESSEL wszelkie koszty, w tym wynagrodzenie Doradców Zewnętrznych ewentualnie poniesione przez Kancelarię GESSEL. Niezależnie od tego czy Klient czy Kancelaria GESSEL zaangażuje Doradcę Zewnętrznego, Kancelaria GESSEL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Doradców Zewnętrznych.

5. Współpraca Klienta

5.1. Zlecenie wykonywane jest przez Kancelarię GESSEL na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta oraz udostępnionych przez Klienta dokumentów i informacji.

5.2. Klient zobowiązany jest do współdziałania z Kancelarią GESSEL w zakresie niezbędnym do realizacji Zlecenia, w tym w szczególności do dostarczania Kancelarii GESSEL wyczerpujących i prawdziwych informacji lub dokumentów (w tym także – w uzasadnionych przypadkach – w oryginałach), niezbędnych do prawidłowej realizacji Zlecenia przez Kancelarię GESSEL, do informowania Kancelarii GESSEL o wszelkich zmianach odnoszących się do wcześniej przekazanych przez Klienta informacji lub dokumentów, jak również – do informowania Kancelarii GESSEL o wszelkich decyzjach i działaniach Klienta, które mogą mieć wpływ na realizację Zlecenia.

5.3. O ile nie wynika to z zakresu Zlecenia, Kancelaria GESSEL nie jest zobowiązana do weryfikacji kompletności ani prawdziwości przekazywanych przez Klienta informacji lub dokumentów na potrzeby realizacji Zlecenia.

5.4. Kancelaria GESSEL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia spowodowane naruszeniem przez Klienta obowiązków, o których mowa w niniejszym Artykule 5, w tym brakiem niezbędnego współdziałania Klienta, udzieleniem przez Klienta nieprawdziwych lub niekompletnych informacji bądź nieudzieleniem przez Klienta informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Zlecenia przez Kancelarię GESSEL.

6. Wynagrodzenie i koszty dodatkowe

6.1. Za świadczone przez Kancelarię GESSEL usługi prawne Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie określone w Umowie.

6.2. Jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej, Wynagrodzenie, jakie Kancelaria GESSEL pobiera za świadczone usługi uzależnione jest od liczby godzin (z dokładnością do 15 minut) przepracowanych przez poszczególnych jej prawników nad danym zleceniem i jest współmierne do ich doświadczenia. Przedziały stawek godzinowych prawników Kancelarii GESSEL określone są tabeli udostępnianej Klientowi przez Kancelarię GESSEL. Kancelaria GESSEL informuje Klienta, na jego życzenie, o przypisaniu poszczególnych prawników Kancelarii GESSEL o stawkach godzinowych poszczególnych prawników. Przedziały stawek godzinowych oraz stawki godzinowe poszczególnych prawników Kancelarii GESSEL mogą, zwykle raz w roku od 1 stycznia, ulec zmianie. W przypadku zmiany stawek Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem.

6.3. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie ponosić wszelkie koszty związane z realizacją Zlecenia, takie jak w szczególności koszty wszelkich opłat sądowych, skarbowych, administracyjnych oraz inne koszty konieczne do realizacji Zlecenia, chyba że Strony uzgodnią, że określone koszty zostaną poniesione w imieniu i na rzecz Klienta przez Kancelarię GESSEL, za zwrotem takich kosztów przez Klienta. Kancelaria GESSEL zobowiązana jest poinformować Klienta o wysokości, zasadach i terminach ponoszenia przez Klienta takich kosztów.

6.4. Kancelaria GESSEL może zażądać wpłacenia przedpłaty na poczet wynagrodzenia. Wysokość, termin i sposób płatności przedpłaty określa Umowa. Przedpłata zostanie rozliczona po zakończeniu realizacji Zlecenia w ten sposób, że zostanie przeznaczona na poczet ostatniej części należnego Kancelarii GESSEL wynagrodzenia, a ewentualna kwota nadwyżki przedpłaty zostanie zwrócona Klientowi.

6.5. W przypadku gdy po stronie Klienta występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te będą solidarnie odpowiedzialne za zapłatę wynagrodzenia lub zwrotu kosztów w związku z realizacją Zlecenia na rzecz Kancelarii GESSEL.

6.6. O ile Umowa nie przewiduje inaczej, umówione kwoty wynagrodzenia Kancelarii GESSEL jak również stawki godzinowe prawników Kancelarii GESSEL są wartościami netto, do których należy doliczyć należny podatek VAT w obowiązującej w danym czasie stawce.

7. Klauzula waloryzacyjna

7.1. Kancelaria GESSEL ma prawo do dokonywania, na zasadach opisanych poniżej, w toku realizacji Umowy jednostronnej, jednokrotnej lub wielokrotnej, waloryzacji uzgodnionych stawek wynagrodzenia Kancelarii (w szczególności, stawek godzinowych lub kwot ryczałtowych), w sytuacji, gdy nastąpi wzrost odpowiedniego wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 („Wskaźniki Waloryzacyjne”) w okresie – według decyzji Kancelarii GESSEL – danego kwartału, półrocza lub roku kalendarzowego realizacji Umowy („Okres”) względem danych na koniec poprzedniego Okresu.

7.2. Wskaźnikami Waloryzacyjnymi są:

  • dla stawek wynagrodzenia Kancelarii GESSEL wyrażonych w PLN – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla danego Okresu ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  • dla stawek wynagrodzenia Kancelarii GESSEL wyrażonych w EUR lub walucie innej niż PLN – zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) dla danego Okresu ogłaszany przez EUROSTAT.

7.3. Dana waloryzacja uzgodnionych stawek wynagrodzenia Kancelarii GESSEL może zostać dokonana o wskaźnik procentowy nie wyższy niż wzrost danego, odpowiedniego Wskaźnika Waloryzacyjnego w danym Okresie względem danych na koniec poprzedniego Okresu.

7.4. Kancelaria GESSEL zawiadomi Klienta o dokonanej waloryzacji uzgodnionych stawek wynagrodzenia Kancelarii za pośrednictwem korespondencji e-mail. Dokonana waloryzacja będzie skuteczna, począwszy od stawek wynagrodzenia należnego Kancelarii GESSEL za miesiąc kalendarzowy bezpośrednio następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

7.5. Waloryzacja uzgodnionych stawek wynagrodzenia Kancelarii GESSEL dokonana w opisanym wyżej trybie nie stanowi zmiany Umowy.

7.6. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy przestanie być ogłaszany odpowiedni Wskaźnik Waloryzacyjny, Kancelaria GESSEL uprawniona będzie do stosowania innego wskaźnika waloryzacyjnego zbliżonego do poprzedniego. Zmiana Wskaźnika Waloryzacyjnego w takim trybie nie stanowi zmiany Umowy.

8. Procedura wystawiania faktur i sposób dokonywania płatności

8.1. Za świadczone przez Kancelarię GESSEL usługi wystawiane są faktury VAT obejmujące wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych usług oraz zwrot ewentualnych kosztów poniesionych przez Kancelarię GESSEL przy wykonywaniu usług. Jeżeli wynagrodzenie Kancelarii jest określone w EUR (lub innej walucie innej niż PLN), to – w braku odmiennych ustaleń z Klientem – faktury będą wystawiane w PLN jako równowartości danych kwot wyrażonych w EUR (lub innej walucie innej niż PLN) przeliczonych na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.

8.2. Jeśli wynagrodzenie Kancelarii GESSEL uzależnione jest od liczby godzin przepracowanych przez prawników nad danym Zleceniem, to – w braku odmiennych ustaleń z Klientem – Kancelaria GESSEL dołącza do faktury raport ze spisem czasu pracy prawników nad danym Zleceniem (time sheet). Klient ma prawo zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub uwagi do faktury. Niezgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń lub uwag do faktury niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta faktury.

8.3. W braku odmiennych ustaleń z Klientem faktury będą wystawiane miesięcznie.

8.4. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, termin płatności faktury wynosi 14 (czternaście) dni od daty wystawienia faktury. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Kancelarii GESSEL wskazany w fakturze VAT. W przypadku zwłoki w dokonywaniu płatności Kancelaria GESSEL ma prawo obciążyć Klienta odsetkami za opóźnienie w ustawowej wysokości.

9. Dokumentacja i jej przechowywanie

9.1. Kancelaria GESSEL zobowiązuje się przechowywać dokumentację związaną z przedmiotem Zlecenia przez okres 1 (jednego) roku od zakończenia prac w tym zakresie.

9.2. Na wniosek Klienta Kancelaria GESSEL przekaże Klientowi oryginały dokumentów znajdujących się w posiadaniu Kancelarii GESSEL w związku z realizacją Zlecenia.

10. Komunikacja elektroniczna

10.1. Kancelaria GESSEL wykazuje dużą dbałość o to, aby wysyłane przezeń przesyłki elektroniczne, wraz z załącznikami, nie zawierały wirusów ani innych wad mogących uszkodzić jakikolwiek komputer lub system informatyczny. Mimo to, Klient winien zadbać o zainstalowanie odpowiednich zabezpieczeń swoich komputerów i systemów informatycznych przed tego rodzaju wirusami lub wadami. Kancelaria GESSEL nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody Klienta powstałe w wyniku odebrania lub korzystania z nadanych przezeń przesyłek elektronicznych.

10.2. W przypadku udostępniania przez Klienta Kancelarii GESSEL dokumentów lub informacji przez strony internetowe lub serwery (np. Dropbox, Google Drive, serwer udostępniony przez Klienta) lub tzw. virtual data room, Kancelaria GESSEL nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody Klienta powstałe w związku z używaniem tych form przekazywania Kancelarii GESSEL informacji i dokumentów.

11. Konflikt interesów

11.1. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej radcowie prawni i adwokaci Kancelarii GESSEL są zobowiązani do unikania sytuacji konfliktu interesów klientów reprezentowanych przez Kancelarię GESSEL. W Kancelarii GESSEL obowiązują wewnętrzne procedury weryfikacji potencjalnych konfliktów interesów w celu ich unikania.

11.2. Z zastrzeżeniem zasad etyki zawodowej radców prawnych i adwokatów, świadczenie przez Kancelarię GESSEL usług prawnych na rzecz Klienta nie ogranicza Kancelarii GESSEL w świadczeniu usług prawnych na rzecz innych klientów Kancelarii GESSEL.

11.3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Kancelaria GESSEL, oprócz interesów Klienta, reprezentuje również interesy wielu innych klientów, w tym mogą być to kontrahenci, dłużnicy lub wierzyciele Klienta, w tym również bezpośredni konkurenci Klienta.

11.4. Z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej radców prawnych i adwokatów, konflikt interesów stanowią sytuacje, w których: (i) interesy Klienta są sprzeczne z interesami innego klienta w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej lub (ii) wiedza posiadana przez Kancelarię GESSEL w sprawach Klienta dawałaby innemu klientowi nieuzasadnioną przewagę („Konflikt Interesów”).

11.5. Strony będą informować się wzajemnie o wszystkich sytuacjach, które mogą być powodem Konfliktu Interesów między Klientem lub powiązanymi z nim podmiotami a innymi klientami obsługiwanymi przez Kancelarię GESSEL.

11.6. W przypadku wystąpienia Konfliktu Interesów Kancelaria GESSEL podejmie niezbędne środki, zgodne z zasadami etyki zawodowej, celem rozwiązania sytuacji Konfliktu Interesów. Rozwiązanie sytuacji Konfliktu Interesów może polegać w szczególności na uzyskaniu zgody Klienta na świadczenie usług prawnych na rzecz innego klienta, mimo wystąpienia Konfliktu Interesów, lub na wypowiedzeniu Umowy z Klientem.

12. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

12.1. Z uwagi na treść art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm., „Ustawa AML”), na Kancelarii GESSEL przy wykonywaniu Umowy i realizacji Zleceń mogą ciążyć określone w tej ustawie obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu („Obowiązki AML”). Mogą to być w szczególności obowiązki identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania określonych środków bezpieczeństwa finansowego – w tym obowiązki identyfikacji klientów oraz weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, oceny stosunków gospodarczych oraz uzyskania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, jak również monitorowania tych stosunków.

12.2. W celu wywiązania się z Obowiązków AML, Kancelaria GESSEL może żądać od klientów informacji zawartych w ich dokumentach tożsamości, lub w dokumentach tożsamości osób upoważnionych do działania w ich imieniu, oraz sporządzać kopie tych dokumentów. Kancelaria GESSEL może ponadto wymagać przekazania informacji określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU, oraz wszelkich dalszych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przez nią Obowiązków AML na potrzeby przyjęcia i realizacji Zlecenia. Kancelaria GESSEL może zawiesić przyjęcie i realizację Zlecenia do czasu otrzymania tych informacji i ich weryfikacji. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania Obowiązków AML, Kancelaria na podst. art. 41 Ustawy AML może być obowiązana do odmowy nawiązywania stosunków gospodarczych oraz do ich rozwiązywania – ze skutkiem w postaci odmowy zawarcia bądź wypowiedzenia Umowy, w tym zaprzestania dalszej realizacji Zlecenia.

13. Przetwarzanie danych osobowych

13.1. W zakresie celowym dla realizacji Zlecenia i wykonania Umowy, Kancelaria GESSEL może przetwarzać dane osobowe dotyczące Klienta oraz innych osób, w tym dane udostępniane przez Klienta oraz dalsze dane zebrane z innych źródeł. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię GESSEL znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszych OWU. Informacja ta może być także publikowana w swoim aktualizowanym brzmieniu bezpośrednio na stronach internetowych Kancelarii GESSEL.

14. Zachowanie poufności

14.1. Kancelaria GESSEL zapewnia poufny charakter wszystkich informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2010 Nr 10 poz. 65, z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 Nr 16 poz. 124, z późn. zm.) oraz zasadach etyki zawodowej radcy prawnego i adwokata, stanowiących o obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

14.2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii GESSEL, Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania ani do udostępniania jakimkolwiek osobom trzecim porad udzielonych przez Kancelarię GESSEL ani dokumentów przygotowanych przez Kancelarię GESSEL w ramach realizacji Zlecenia, w tym treści Umowy oraz OWU – w celach innych niż bezpośrednio związane z realizacją Zlecenia. Klient może udostępnić porady udzielone przez Kancelarię GESSEL lub dokumenty przygotowane przez Kancelarię GESSEL w ramach realizacji Zlecenia innym doradcom świadczącym na rzecz Klienta usługi związane z przedmiotem Zlecenia, którzy w świetle zasad wykonywania zawodu są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej oraz których Klient zobowiąże do zachowania takich porad i dokumentów w poufności, w zakresie określonym w niniejszych OWU.

14.3. Klient wyraża zgodę na informowanie przez Kancelarię GESSEL w materiałach informacyjnych Kancelarii GESSEL, w tym w szczególności na jej stronie internetowej, w ofertach, w zgłoszeniach do rankingów firm prawniczych o świadczeniu przez Kancelarię GESSEL usług prawnych na rzecz Klienta w zakresie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta oraz (i) dostępnych publicznie lub (ii) zwyczajowo prezentowanych przez firmy prawnicze w swoich materiałach informacyjnych. Kancelaria GESSEL zostaje upoważniona do wykorzystania w takich materiałach informacyjnych, w tym na prowadzonej stronie internetowej, logo firmy Klienta.

15. Odpowiedzialność

15.1. Do zasad odpowiedzialności Kancelarii GESSEL stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.), przy czym – o ile w Umowie nie postanowiono inaczej – odpowiedzialność Kancelarii GESSEL ograniczona jest do wysokości dwukrotności wynagrodzenia otrzymanego za te usługi, z których szkoda wynikła, z zastrzeżeniem, że Kancelaria GESSEL odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej bez ograniczeń.

15.2. W żadnym wypadku kwota odpowiedzialności Kancelarii GESSEL nie przekroczy wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, zawartej przez Kancelarię GESSEL.

15.3. Kancelaria GESSEL nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani za osiągnięcie określonego rezultatu.

15.4. Kancelaria GESSEL nie ponosi odpowiedzialności w zakresie utraconych korzyści (lucrum cessans).

15.5. Kancelaria GESSEL ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Klienta, który jest stroną Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Kancelaria GESSEL nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich, w tym podmiotów powiązanych z Klientem, należących do grupy kapitałowej Klienta.

15.6. Klient zobowiązany jest zwolnić Kancelarię GESSEL oraz jej partnerów, prawników, współpracowników oraz pracowników („Osoby Zwolnione”) z roszczeń osób trzecich (wraz z kosztami obrony przed tymi roszczeniami) związanych lub wynikających z realizacji Zlecenia, w tym z czynności prawnych dokonywanych w imieniu i na rzecz Klienta, chyba że dane roszczenia wynikają z zawinionego naruszenia przez Kancelarię GESSEL lub Osoby Zwolnione warunków Umowy lub niniejszych OWU. W celu uniknięcia wątpliwości, zobowiązanie Klienta do zwolnienia z odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym pkt. 6 oznacza w szczególności zobowiązanie do zwolnienia Kancelarii GESSEL oraz Osób Zwolnionych z obowiązku świadczenia oraz do zapewnienia, iż wierzyciel nie będzie żądał od Kancelarii GESSEL oraz Osób Zwolnionych spełnienia takiego świadczenia.

16. Obowiązywanie Umowy i OWU

16.1. Umowa wraz z niniejszymi OWU wiąże Klienta i Kancelarię GESSEL od chwili zawarcia Umowy do chwili wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

16.2. Kancelaria GESSEL może dokonać zmiany niniejszych OWU. W takim przypadku Kancelaria GESSEL jest zobowiązana do udostępnienia Klientowi zmienionej treści OWU, w szczególności poprzez ich udostępnienie na stronie internetowej Kancelarii do stosowania przez Klienta oraz poinformowanie Klienta o tym fakcie. Zmienione OWU wiążą Strony, jeżeli w terminie (jednego) miesiąca od udostępnienia Klientowi zmian OWU Klient nie wypowie Umowy.

16.3. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z każdej przyczyny, na piśmie, przy czym Klient będzie odpowiedzialny za uiszczenie Kancelarii GESSEL należnego jej wynagrodzenia i zwrot poniesionych przez nią kosztów.

16.4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Kancelaria GESSEL podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby ochronić interesy Klienta w zleconej sprawie, a jeśli Klient tego sobie zażyczy, Kancelaria GESSEL doradzi wybór innego prawnika, któremu zostaną przesłane wszystkie dokumenty, uprzednio dostarczone Kancelarii GESSEL.

16.5. Jeżeli w ramach współpracy Klient udzielił prawnikom Kancelarii GESSEL pełnomocnictw, to wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem takich pełnomocnictw, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Nie uchybia to przepisom dotyczącym skutków wypowiedzenia pełnomocnictwa procesowego.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Świadczenie przez Kancelarię GESSEL usług prawnych podlega prawu polskiemu.

17.2. Wszelkie spory, które mogą zaistnieć pomiędzy Stronami w związku ze świadczeniem przez Kancelarię GESSEL usług prawnych będą ostatecznie rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Kancelarii GESSEL.

Załącznik 1 – FORMULARZ AML

Załącznik 2 – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH