Zasady przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby prowadzonych rekrutacji

Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski sp.k.) („GESSEL”) informuje, że w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, zatrudnieniem i nawiązywaniem współpracy, GESSEL przetwarza dane osób, które zgłosiły swoją kandydaturę, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), jak również innych mających zastosowanie aktów prawnych. Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu przez GESSEL tych danych.

KTO PRZETWARZA DANE?

  • Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest:

Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski sp.k.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000892064, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-20-70-586

tel.: + 48 22 318 69 01
fax: + 48 22 318 69 31
mail@gessel.pl

Aktualne dane kontaktowe administratora dostępne są pod adresem gessel.pl/kontakt

  • Inni odbiorcy danych

Dane mogą być ponadto udostępniane innym podmiotom świadczącym na rzecz GESSEL usługi zlecone i pomocnicze – w szczególności w drodze powierzenia im przetwarzania – w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (np. z wykorzystaniem funkcjonalności serwisów umożliwiających publikację ogłoszeń o pracę i zebranie zgłoszeń).

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

  • Dane niezbędne do udziału w rekrutacji

GESSEL w procesie rekrutacyjnym przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie lub nawiązanie współpracy w zakresie niezbędnym do odpowiednio: zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo nawiązania współpracy na innych zasadach. Podstawą ich przetwarzania jest wówczas jego niezbędność do zawarcia i wykonania odpowiednio umowy o pracę lub umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą to być w szczególności dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, który uprawnia GESSEL do żądania ich od kandydata.

  • Dane dodatkowe

W podstawowym zakresie dane zbierane są bezpośrednio od kandydata na podstawie przekazanych dokumentów aplikacyjnych. O zasadniczym zakresie przekazanych danych decyduje tym samym kandydat. Dodatkowo w celu prawidłowego rozpatrzenia kandydatury GESSEL może w niektórych przypadkach uzupełnić dane zebrane od kandydata o dalsze informacje, także w celu weryfikacji zebranych już danych (np. poprzez wgląd w publicznie dostępne dane kandydata udostępnione w ramach serwisów internetowych specjalizujących się w kontaktach zawodowych, poprzez przeprowadzenie testu wiedzy i umiejętności itp.). Podstawą przetwarzania danych wykraczających poza dane wymagane do zawarcia i wykonania umowy jest wówczas zgoda na ich przetwarzanie wyrażona przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Kandydat może także opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych niż ten, do którego się zgłosił.

  • Inne cele i sposoby przetwarzania

W ograniczonym zakresie GESSEL może ponadto przechowywać zebrane dane w zakresie niezbędnym do ustalania, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i współpracą, co – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – stanowi wówczas odrębną podstawę ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

GESSEL w ramach w/w celów nie przewiduje przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane. W podstawowym zakresie będzie to okres niezbędny dla przeprowadzenia i definitywnego zamknięcia procesu rekrutacji, a w szczególności nie dłuższy niż wynikający z ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

CZY TO KONIECZNE?

Podanie danych jest dobrowolne, ale we wskazanym zakresie niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, a także do ewentualnego zawarcia i wykonania umowy. W przypadku ubiegania się przez kandydata o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, GESSEL na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy ma prawo żądać podania określonych danych od kandydata. Natomiast podanie dodatkowych, niewymaganych danych nie stanowi wymogu ustawowego lub umownego ani warunku zawarcia umowy, a kandydat nie jest zobowiązany do ich podania. Konsekwencją ich niepodania jest wówczas brak możliwości wykorzystania ich przez GESSEL w procesie rekrutacyjnym.

PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

W każdym czasie przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody w sposób zautomatyzowany, przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

Prawo do sprzeciwu: w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie niezbędności ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego sprzeciw. Uniemożliwi to GESSEL dalsze przetwarzanie tych danych w objętym sprzeciwem zakresie, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Nie przewiduje się przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dla którego wniesienie sprzeciwu skutkowałoby uniemożliwieniem wykorzystywania danych osobowych do takich celów bez konieczności wskazywania przyczyn sprzeciwu związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego sprzeciw.

Wycofanie zgody: w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody wyrażonej na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PROPONOWANE KLAUZULE DO DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Dla ułatwienia udziału w procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnie w innych takich procesach w przyszłości, treść stosownych zgód proponujemy zamieścić bezpośrednio w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych, przykładowo:

Potwierdzam zapoznanie się z dostępną w ogłoszeniu i na stronie gessel.pl informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją. Przesyłając dokumenty aplikacyjne i zgłaszając moją kandydaturę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski sp.k.) na potrzeby udziału w procesie rekrutacji na określonych tam zasadach.

Wyrażam dodatkową, odrębną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski sp.k.) na potrzeby dalszych rekrutacji w przyszłości.