Trzy miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, tyle czasu co do zasady mają osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań finansowych. Dla większości podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych termin ów już biegnie.

Zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Dniem bilansowym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli – najczęściej – (i) dzień kończący rok obrotowy (w zdecydowanej większości przypadków – 31 grudnia), oraz – znacznie rzadziej – (ii) dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie, (iii) dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, (iv) w jednostce przejmowanej – dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia, (v) dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału, (vi) dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, (vii) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Tzw. kierownikiem jednostki odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdania finansowego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za naruszenie postanowień o sprawozdaniach finansowych grozi poważna sankcja. Zgodnie z art. 77 pkt 2) ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w nim nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.