Zgodnie z art. 389 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) – rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym.

Przeprowadzone w 2012 roku badania wykazały, że największa część rad nadzorczych zbiera się tylko raz na kwartał. Te same badania wskazują, że zdarza się, choć jedynie w największych spółkach, że rady nadzorcze spotykają się raz w miesiącu. Mimo braku aktualnych danych, można założyć, że w tym względzie nie było zmian.

Brak zwołania co najmniej 3 posiedzeń rady nadzorczej w spółce akcyjnej w ciągu roku obrotowego nie jest obarczony sankcją. Jednak regulacja dotycząca ilości posiedzeń rady nadzorczej, jako regulacja dyscyplinująca, ma głęboki sens.

Należy zwrócić uwagę, że niektóre czynności zarządu, do swej ważności mogą wymagać dodatkowej uchwały rady nadzorczej (art. 17 ksh w zw. z np. art. art. 349 § 1 zd. 2, art. 446 § 2, art. 447 § 2 ksh), a podstawową funkcją rady jest stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Posiedzenia rady nadzorczej, odbywające się regularnie, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb spółki, umożliwiaj m.in. swobodne podejmowanie przez zarząd działań, dla których wymagana jest zgoda organu nadzoru i zapewniają możliwość rzetelnej, rzeczywistej kontroli nad działalnością spółki. Taka sytuacja jest pożądana przez akcjonariuszy (inwestorów), którzy w ten sposób mogą zapewnić kontrolę nad powierzonymi spółce środkami.