Członkowie zarządu mogą odpowiadać cywilnie, a nawet karnie za to, że firma, którą kierują, nie realizuje swoich zobowiązań. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za jej długi, jeśli nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Nie tylko osoby fizyczne, ale również spółki kapitałowe i osobowe mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Do takiej odpowiedzialności można pociągnąć nawet spółkę kapitałową w likwidacji lub w organizacji.

GESSEL jako jedna z pierwszych, dużych firm prawniczych na rynku wprowadziła do swojej oferty dla Klientów stały zespół specjalistów w dziedzinie postępowań karno-gospodarczych. Nowym departamentem kieruje Aleksander Woźnicki, adwokat specjalizujący się w postępowaniach sądowych cywilnych i karnych. Mec. Woźnicki reprezentował między innymi fundusze private equity oraz doradzał w aspektach karnych sporu pomiędzy udziałowcami jednej z największych na polskim rynku firm telekomunikacyjnych.

Według oficjalnych danych Policji za pierwsze półrocze 2007 roku, liczba przestępstw gospodarczych wzrosła o 7%, do 87 tys. przypadków. W obliczu potencjalnego wzrostu ryzyka nierzetelności Państwa partnerów biznesowych, wspólnicy Kancelarii GESSEL, podjęli decyzję o uzupełnieniu oferty departamentu procesowego i arbitrażowego Kancelarii o doradztwo prawne w zakresie, m.in. :

  • przestępstw przekupstwa menedżerskiego
  • przestępstw przeciwko wierzycielom
  • problemów związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń
  • problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji
  • wykorzystywania przymusowej sytuacji kontrahentów
  • przestępstw nadużycia zaufania.

Więcej informacji na temat metod ograniczania ryzyk prawnych w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, metod zabezpieczania się przed nieuczciwymi kontrahentami i sposobach wyjścia z sytuacji kryzysowych, udzieli Państwu Aleksander Woźnicki.