Zespół Procesowy Kancelarii GESSEL, kierowany przez adwokata Piotra Schramm, reprezentował Sprzedających (dane personalne Klientów pozostają utajnione), którzy w roku 2008 sprzedali na rzecz swego istotnego na rynku polskim konkurenta - posiadane 100% udziałów spółki działającej, jako jeden z liderów, w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wartość transakcji prowadzonej i sfinalizowanej w roku 2008 przez adwokata Piotra Schramm to kwota 135.000.000, 00 złotych.

Powstały spór sądowy dotyczył roszczenia Kupującego, spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o zwrot przez Sprzedających części ceny – w związku z prezentowanym przez powoda przed Sądem Okręgowym w Warszawie naruszeniem oświadczeń i zapewnień / regulacji umowy, dotyczących wartości wyników finansowych Spółki, której udziały były przedmiotem transakcji.

Metodyka prowadzenia sporu w sposób nowatorski, przyjęty w Zespole Procesowym Kancelarii GESSEL, a jednocześnie w sposób kompleksowy i wielopłaszczyznowy w aspektach argumentacji i materiałów oferowanych Sądowi prowadzącemu - umożliwiła uzyskanie wyroku oddalającego w całości powództwo skierowane przeciwko Klientom Kancelarii GESSEL już na wstępnym etapie sporu, bez udziału biegłego sądowego wnioskowanego przez powoda, mimo iż w sprawie spór dotyczył w ocenie powoda, akcyjnej spółki publicznej, wartości rocznego wyniku spółki (targetu transakcji).

Zespół Procesowy Kancelarii GESSEL, kierowany przez adwokata Piotra Schramm – specjalizuje się między innymi właśnie w sporach sądowych wynikających z transakcji M&A (fuzji i przejęć), w tym w związku z treścią złożonych w umowach oświadczeń i zapewnień oraz innych regulacji umów kompleksowych, zawieranych w ramach transakcji.