W lutym 2022 roku dział Rynków Kapitałowych Kancelarii GESSEL po raz kolejny uczestniczył w konsultacjach zainicjowanych przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) dotyczących rewizji Rozporządzenia MAR.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat ich doświadczeń z obecnymi zasadami regulującymi funkcjonowanie rynków kapitałowych, oraz ewentualnej potrzeby dostosowania tych zasad. ESMA stoi na stanowisku, że unijne rynki kapitałowe UE pozostają słabo rozwinięte pod względem wielkości, zwłaszcza w porównaniu z rynkami kapitałowymi w innych głównych jurysdykcjach, zaś przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu korzystają z finansowania dłużnego i kapitałowego niż ich odpowiednicy na świecie, co ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i odporność makroekonomiczną.

W związku z tymi problemami jednym z głównych celów opracowanego we wrześniu 2020 r. w ramach Unii Rynków Kapitałowych (CMU) Planu Działania jest zapewnienie przedsiębiorstwom, a w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), nieograniczonego dostępu do najbardziej odpowiedniej formy finansowania, w szczególności do rynków publicznych. Jednocześnie ESMA zapowiedziała, że oceni, czy należy jeszcze bardziej uprościć obowiązujące przepisy w zakresie m.in. sporządzania prospektu emisyjnego i obowiązku informacyjnego. W tym celu zlecono przeprowadzenie badań na temat tego, jak poprawić dostęp do rynków kapitałowych dla przedsiębiorstw w UE oraz nad funkcjonowaniem rynków pierwotnych i wtórnych. Ponadto w październiku 2020 r. ESMA powołała Grupę Ekspertów Technicznych i Zainteresowanych Stron (TESG) w celu monitorowania funkcjonowania i powodzenia rynków na rzecz wzrostu MŚP. W maju 2021 r. TESG opublikowała swoje sprawozdanie końcowe na temat wzmocnienia pozycji unijnych rynków kapitałowych dla MŚP, zawierające dwanaście konkretnych zaleceń dla Komisji i państw członkowskich, które mają ułatwić MŚP dostęp do rynków rynków publicznych. Zalecenia te opierają się na pracach już podjętych przez Forum Wysokiego Szczebla CMU oraz na niedawno opublikowanym przez ESMA raporcie z przeglądu MiFID II na temat funkcjonowania systemu dla rynków na rzecz wzrostu MŚP.

Wyniki konsultacji i następczych poprawek do regulacji prawnych ułatwią emitentom z UE finansowanie ich działalności oraz rozwój, innowacje i tworzenie miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony inwestorów i integralności rynku.