Prof. dr hab. Marek Michalski of counsel w kancelarii GESSEL, został powołany do składu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Zadaniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego jest prowadzenie prac nad przygotowaniem nowych Kodeksów lub przygotowaniem projektów wdrażanych w bieżącej legislacji. Jej przedstawiciele uczestniczą w procesie legislacyjnym w charakterze ekspertów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obok projektodawczej sfery działalności, Komisja opiniuje projekty aktów prawnych i wyraża opinie w kwestiach dotyczących obowiązujących rozwiązań w dziedzinie prawa cywilnego.

Na prośbę Ministra Sprawiedliwości, Komisja ocenia również projekty aktów prawnych lub opiniuje w budzących wątpliwości kwestiach prawnych.