prof. dr hab. Marek Michalski

Of Counsel

Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia | Rynki kapitałowe

Profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW. Ekspert z zakresu problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek akcyjnych, oraz kodeksu spółek handlowych, a nadto gospodarki wiedzy oraz aspektów prawnych i społecznych rozwoju cywilizacyjno-technologicznego, problematyki cyberprzestrzeni i społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki cyfrowej. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych.

Języki:

BIO

  • W latach 2010 – 2020 Dziekan WPiA UKSW. M. in. w latach:
  • 2006 –  2008 członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
  • 2007 – 2017 członek Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Metro Warszawskie sp. z o.o.
  • Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP
  • Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
  • Członek Zarządu Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji (MUCI)

News
& Insights

16.11.2021

Profesor Marek Michalski został powołany na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję

Zgodnie z zarządzeniem nr 010-48/21 z dnia 9 listopada 2021 r., Prezes Prokuratorii Generalnej powołał prof. dr hab. Marka Michalskiego na arbitra Sądu polubownego przy ...

Aktualności
Profesor Marek Michalski został powołany na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia na l’Universite Pantheon-Assas (Paris II) w Paryżu
  • Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1996 roku, w 2005 otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 2014 roku – profesora nauk prawnych
  • Profesor prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2006 r. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na WPiA UKSW, a od 2020 r. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej

Publikacje naukowe