Licencjat traktowany jak studia wyższe

11.06.2010 Publikacje

Jako podstawową regulację określającą zasady wliczania okresów nauki do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, należy wskazać art. 155 § 1 k.p., zgodnie z którym wliczeniu podlegają następujące okresy z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż trzy lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż pięć lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – pięć lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – cztery lata,
  5. szkoły policealnej – sześć lat,
  6. szkoły wyższej – osiem lat.

Jednocześnie zgodnie z art. 155 § 2 k.p., jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. Jak zostało wskazane powyżej, z tytułu ukończenia szkoły wyższej do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się osiem lat.

Kodeks pracy nie określa jednak, co należy rozumieć pod pojęciem ukończenia szkoły wyższej. Gdzie szukać pomocy? W takim wypadku należy sięgnąć do regulacji ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy studia wyższe oznaczają studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego, z kolei pod pojęciem tytułu zawodowego należy rozumieć tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny (art. 2 ust. 1 pkt 6). Uzyskanie tytułu licencjata należy uznawać za równoznaczne z ukończeniem szkoły wyższej. Czytelniczka zatem nie musi czekać na ukończenie studiów II stopnia (magisterskich), gdyż już ukończenie studiów I stopnia (licencjackich/inżynierskich) uprawnia do wliczenia do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, ośmiu lat.

Jeśli czytelniczka po ukończeniu średniej szkoły zawodowej podjęła pracę, a dopiero po roku podjęła studia, to ten roczny okres pracy, niełączący się z pobieraniem nauki, podlega wliczaniu do okresu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, gdyż jest to normalny okres pracy.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych bezrobotnemu skierowanemu do odbycia stażu przez starostę, w trybie szczegółowo określonym ww. ustawą, wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Pamiętać jedynie należy, że zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Zatem okres odbywania stażu jest wliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie może być wliczony do okresu warunkującego nabycie prawa do urlopu. Zatem stażysta w okresie stażu, co prawda nie może pójść na taki sam urlop jak pracownik (jako substytutu pracodawca jest obowiązany jednak do udzielenia stażyście dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu), to okres stażu wlicza się do okresu pracy, od którego zależny jest wymiar urlopu.

Co w sytuacji, kiedy osoba nabywa prawo do urlopu 20 + 6 dni w grudniu (19 grudnia). Czy przysługuje jej 6 dni wyrównania urlopu za dany rok, czy musi czekać do 1 stycznia następnego roku kalendarzowego? Osoba, która nabywa prawo do urlopu w wyższym wymiarze, nie musi czekać do nowego roku. Prawo do urlopu w wyższym wymiarze przysługuje bowiem od momentu, w którym pracownik posiada odpowiedni staż (łącznie z okresami zaliczanymi), przy czym jak wprost wskazuje art. 158 k.p. pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający (jeśli zaś pracownik do chwili nabycia urlopu w zwiększonym wymiarze nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu, to przysługuje mu do wykorzystania urlop w wyższym wymiarze).

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys