Zdaniem nadzoru obecne funkcjonowanie instytucji wezwania na warszawskiej giełdzie jest mało czytelne dla inwestorów oraz nienależycie chroni interes akcjonariuszy mniejszościowych.

Dlatego KNF przygotowała rewolucyjne zmiany dotyczące przejęć giełdowych spółek. W przygotowanym projekcie zmiany ustawy o ofercie próg przejęcia kontroli nad spółką zostanie obniżony z 66% do 33%, a sam obowiązek wezwania ma powstawać dopiero po przekroczeniu progu. – Obecny próg jest na najwyższym poziomie w Europie – mówi Sebastian Bogdan, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

50% próg istnieje na Łotwie i na Malcie, a w większości europejskich krajów wynosi 30 lub 33% (…)

Oprócz poziomu 33% KNF proponuje pozostawianie także 66% progu. Po jego przekroczeniu spółka również byłaby zmuszona do ogłoszenia wezwania na wszystkie akcje. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdy inwestor posiadał ponad 66% akcji spółki w wyniku zakupu jej akcji w ramach wezwania ogłoszonego po przekroczeniu 33% progu (…)

OPINIA TOMASZA DRĄGOWSKIEGO 

Proponowane przez KNF zmiany, choć wprowadzone w celu ochrony drobnych inwestorów, stanowią same w sobie czynnik ograniczający swobodę transakcyjną inwestorów branżowych i finansowych. Unormowania prawne w tym zakresie powinny być wyrazem rozsądnego kompromisu pomiędzy potrzebą ochrony akcjonariuszy mniejszościowych a potrzebą sprzyjania naturalnym procesom na rynku kapitałowym, takim jak np. fuzje i przejęcia spółek Proponowane zmiany nie świadczą o dostrzeganiu potrzeby tego rodzaju kompromisu, bowiem wyraźnie przyznają one prymat maksymalizacji poziomu ochrony drobnych inwestorów przy dalszym zaostrzaniu warunków nabywania znacznych pakietów akcji.
 
Eliza Więcław, Rzeczpospolita