NEWSLETTER Nr 27, maj 2011

12.05.2011 Publikacje

Odpowiedzialność członków zarządu za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych

Przepisy prawa nakładają na spółki publiczne obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych. Bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłowość polityki informacyjnej ponoszą same spółki publiczne, ale mogą ją także odrębnie ponieść członkowie zarządów tych spółek.
Ustawa o ofercie publicznej przewiduje, że w przypadku zaniechania, jak również wadliwego wykonania obowiązku informacyjnego istnieje m.in. możliwość nałożenia na spółkę publiczną kary pieniężnej do wysokości 1.000.000,00 zł. Przypominamy, że w sytuacji stwierdzenia przez KNF w decyzji o ukaraniu spółki rażącego naruszeniaobowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną, Komisja może nałożyć na członka zarządu tej spółki karę pieniężną do wysokości 100.000,00 zł. Nałożenie kary na członka zarządu może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji o nałożeniu kary na spółkę publiczną, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od nałożenia pierwszej kary. Ponadto członek zarządu powinien liczyć się także z ryzykiem odpowiedzialności cywilnej wobec spółki na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych do wysokości zapłaconej przez spółkę kary.

Nałożenie kary na spółkę publiczną następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej, która ma charakter uznaniowy. Strona postępowania administracyjnego może mieć jednak wpływ na zakres tego uznania, co nie rzadko chroni stronę przez dowolnością organu administracyjnego.

Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że aktywny udział strony w postępowaniu administracyjnym przed KNF, polegający na przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii dowodowej, pozwala zminimalizować ryzyko rutynowego i mechanicznego rozpatrzenia sprawy przez KNF. Przedstawienie przez stronę wniosków dowodowych nakłada na urząd obowiązek ich rzetelnej oceny. Tego rodzaju oceny urzędu zawsze mają wpływ na ostateczne ustalenia faktyczne i prawne będące podstawą decyzji. Dowody przedstawiane w postępowaniu służą przede wszystkim ustaleniu stanu faktycznego, ale mogą także stanowić polemikę lub interpretację przepisów prawa. Ma to w szczególności znaczenie w przypadku, gdy prawna interpretacja danego przepisu rodzi wątpliwości, w wyniku których postępowanie może być rozstrzygnięte na korzyść strony postępowania. Takie aktywne strategie obronne pozwalają niejednokrotnie uzyskać pożądany dla spółki publicznej skutek w postaci umorzenia postępowania, bądź zmniejszenia dolegliwość sankcji administracyjnej.

W naszej ocenie aktywna strategia obrony już na etapie postępowania przeciwko spółce publicznej pozwala także zminimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności bezpośrednio członków zarządu spółki publicznej.

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!