NEWSLETTER Nr 35, lipiec 2012

02.07.2012 Publikacje

Od 1 lipca 2012 roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 397), zmienione rozporządzenie dalej zwane „Rozporządzeniem”. Wprowadzone zmiany nie są zbyt obszerne, warto jednak zwrócić uwagę na kilka z nich.

Zmianie uległy niektóre definicje Rozporządzenia, w szczególności definicja jednostki zależnej, raportu okresowego, sprawozdania finansowego (§ 2 ust. 1 pkt 22, 35, 36 Rozporządzenia). Zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem, przez jednostkę zależną rozumie się jednostkę zależną w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości, a w przypadku sporządzania przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zgodnie z którymi sporządzane są te skonsolidowane sprawozdania finansowe. Definicja jednostki zależnej uległa zatem doprecyzowaniu. W przypadku emitentów sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe należało konsekwentnie przyjąć, że wymogi zmienianego rozporządzenia w zakresie przekazywania informacji dotyczących jednostek zależnych odnoszą się do jednostek zależnych w rozumieniu przepisów przyjętych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W związku z niejednolitą praktyką korygowania raportów okresowych uzupełniono przepisy Rozporządzenia o wskazanie sposobu korygowania tego rodzaju raportów przez emitentów (§ 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia). W przypadku konieczności dokonania korekty raportu okresowego lub skonsolidowanego raportu okresowego emitent przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze dokonanej korekty oraz skorygowany raport okresowy lub skonsolidowany raport okresowy za okres, którego dotyczyła korekta. W przypadku konieczności dokonania korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym lub skonsolidowanym raporcie rocznym sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający, emitent przekazuje do publicznej wiadomości wyłącznie raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze dokonanej korekty.

Kolejną zmianą jest objęcie przepisami Rozporządzenia także emitentów będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, które to podmioty w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach (Dz. U. Nr 129, poz. 731) mają możliwość emitowania obligacji.

Wprowadzono także zmiany związane z wyodrębnieniem zakładu reasekuracji jako emitenta. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, zakłady reasekuracji były traktowane jako zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność wyłącznie w zakresie reasekuracji. Powyższa zmiana wymusiła konieczność uwzględnienia w Rozporządzeniu obowiązków informacyjnych ciążących na emitencie będącym zakładem reasekuracji.

Uproszczono przepisy dotyczące przekazywania przez emitentów z państw niebędących państwami członkowskimi śródrocznych raportów/raportów kwartalnych. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim przekazuje śródroczne raporty zarządu zamiast raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych, przy czym może on przekazywać raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne, jeżeli obowiązujące przepisy państwa, w którym znajduje się siedziba emitenta, przewidują obowiązek ogłaszania przez emitenta kwartalnych raportów finansowych lub odpowiednio kwartalnych skonsolidowanych raportów finansowych.

Zmianie uległ także zakres treści informacji dodatkowej, stanowiącej składnik kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego (§ 87 ust. 4 Rozporządzenia). Zmiana ma na celu uwzględnienie wymogów zmienionego na początku 2011 roku MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” w wymogach informacyjnych zawartych w informacji dodatkowej do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego. Obecnie obowiązujący przepis § 87 ust 4 zmienionego rozporządzenia uwzględniał (w zakresie informacji dodatkowej) wymogi „starego” MSR 34. W związku z dokonaną zmianą wszystkie ujawnienia zawarte w informacji dodatkowej sporządzanej przez emitentów stosujących MSR będą również wymagane w informacji dodatkowej dla emitentów stosujących polskie zasady rachunkowości. Wyłączono także obowiązek zawarcia w raporcie kwartalnym informacji o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym (jako składnik informacji dodatkowej).

Doprecyzowano przepis dotyczący uznawania za równoważne sprawozdań finansowych będących składnikami raportów rocznych przekazywanych przez emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim (w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania do publicznej wiadomości). Zgodnie ze zmienionym § 95 ust. 1 Rozporządzenia uznaje się, że wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymogu określonego w § 82 ust. 1 (sporządzanie raportów okresowych) w odniesieniu do obowiązku przekazania raportu rocznego, jeżeli emitent będący jednostką dominującą z siedzibą w tym państwie, niesporządzający zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie, sprawozdań finansowych, zobowiązany jest do uwzględnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym (a nie, jak poprzednio – w skonsolidowanym raporcie rocznym) określonych szczegółowo w Rozporządzeniu informacji.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2012 roku, z tym, że do informacji bieżących i okresowych, których obowiązek przekazania przez emitentów powstał przed dniem wejścia w życia Rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, iż w przypadku gdy obowiązek przekazania przez emitenta ww. raportów powstał w dniu 1 lipca 2012 roku lub później, stosuje się znowelizowane przepisy Rozporządzenia.

Warto zwrócić uwagę, iż powyższy przepis przejściowy może mieć znaczenie szczególnie w przypadku raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów półrocznych, które zgodnie z § 101 ust. 7 Rozporządzenia, przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. W konsekwencji, zgodnie z ww. przepisem przejściowym raporty za pierwsze półrocze 2012 roku będą musiały być sporządzone już zgodnie ze znowelizowanymi przepisami (Przykładowo: zgodnie z § 89 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, raport półroczny zawiera półroczne sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym dla kwartalnych skróconych sprawozdań finansowych w § 87 ust. 1 i 4 Rozporządzenia – ten zaś przepis uległ nowelizacji).

Z uwagi na rozszerzony zakres informacji dodatkowej (§ 87 ust. 4 Rozporządzenia), w praktyce może powstać także problem w związku z treścią przepisu § 89 ust. 2 Rozporządzenia, zgodnie z którym „przy wszystkich danych zawartych w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym dodatkowo za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego (…)”.

Szersze zestawienie najważniejszych zmian wraz z uzasadnieniem lub komentarzem przedstawione zostało na stronie: http://www.seg.org.pl

Pełny tekst projektu rozporządzenia zmieniającego wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!