NEWSLETTER Nr 36, wrzesień 2012

06.09.2012 Publikacje

Ku uwadze uczestników rynku kapitałowego należy odnotować fakt prowadzenia prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy nowelizującej (dalej „Projekt”), która wprowadza zmiany w dotychczasowych przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.; dalej „Ustawa”). Zasadnicza część zmian objętych Projektem związana jest z koniecznością implementacji do prawa polskiego przepisów nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz Dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym. Projekt doprecyzowuje także niektóre przepisy Ustawy w zakresie, w jakim implementowała ona przepisy Dyrektywy 2003/71/WE. Projekt był już przedmiotem procedury uzgodnień międzyresortowych, w toku których jego wyjściowy (zaproponowany przez Ministerstwo Finansów) kształt, uległ pewnym modyfikacjom w związku z propozycjami poprawek zgłoszonymi przez uczestników tych uzgodnień. Po przyjęciu Projektu przez Radę Ministrów zostanie on skierowany do Sejmu, co powinno nastąpić w stosunkowo niedługim czasie, zważywszy, że z dniem 1 lipca 2012 roku upłynął wyznaczony w Dyrektywie 2010/73/UE termin wdrożenia jej postanowień do prawa krajowego państw członkowskich UE. W związku z tym warto już dziś zwrócić uwagę, na jakie zmiany w zakresie regulowanym Ustawą należy się przygotować. 

1. Zmiana definicji oferty publicznej 

Zgodnie z planowaną w Projekcie zmianą, ofertą publiczną jest udostępnianie co najmniej 150 (nie jak dotychczas – 100) osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia przez nich decyzji w sprawie nabycia tych papierów wartościowych. Zrezygnowano przy tym z dotychczasowej przesłanki odpłatności nabycia papierów wartościowych jako elementu definicji oferty publicznej. Usunięto także przepisy dotyczące pojęcia „publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych”, ze względu na brak takiej instytucji w źródłowej regulacji, jaką jest Dyrektywa 2003/71/WE oraz niewielką praktyczną wartość dla sprawowanego nadzoru nad prowadzeniem ofert publicznych.

2. Zmiany w zakresie wymogów sporządzenia dokumentów informacyjnych 

Z uwagi na to, że konstrukcja dotychczasowych przepisów Ustawy, w szczególności liczne odesłania do przepisów zawierających dalsze odesłania, jest niejednokrotnie mało przejrzysta, w Projekcie proponuje się zmiany mające na celu uporządkowanie przepisów dotyczących obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego oraz licznych wyjątków od tego obowiązku. Zmiany w tym zakresie są dość obszerne, warto jednak wspomnieć o jednej z nich. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ustawy, w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych, których wartość liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży stanowi mniej niż 2.500.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, emitent lub wprowadzający miał obowiązek złożyć do Komisji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej memorandum informacyjne wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Powyższe nie dotyczyło wskazanych w art. 41 pkt 1) Ustawy wyjątków, tj. oferty publicznej obejmującej proponowanie: a) nabycia papierów wartościowych w postępowaniu likwidacyjnym, b) przez Skarb Państwa nabycia akcji w procesie prywatyzacji, c) nabycia dotychczasowym akcjonariuszom akcji w wykonaniu prawa poboru, d) nabycia przez spółkę własnych akcji w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

W Projekcie proponuje się, aby – w przypadku oferty publicznej, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium UE, liczone wg ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia stanowią mniej niż 2.500.000 euro – wprowadzić obowiązek udostępnienia memorandum informacyjnego niepodlegającego zatwierdzeniu przez KNF. Jednocześnie, wszystkie przypadki ofert publicznych spełniające to kryterium zostały ze sobą zrównane poprzez rezygnację z wyjątków od obowiązku sporządzenia memorandum informacyjnego, o których mowa w obecnie obowiązującym art. 41 pkt 1) Ustawy. Zmiana ta w szczególności ma znaczenie dla emisji akcji z prawem poboru.

3. Ograniczenie możliwości wykorzystywania konstrukcji papierów wartościowych inkorporujących prawo do nabycia lub objęcia akcji do faktycznego publicznego oferowania tych akcji z pominięciem wymogu prospektowego. 

W uzasadnieniu do wprowadzenia przedmiotowej zmiany Projekt wskazuje na istniejącą praktykę wykorzystywania konstrukcji papierów wartościowych inkorporujących prawo do nabycia lub objęcia akcji (np. warrantów subskrypcyjnych, obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych) do faktycznego publicznego oferowania tych akcji z pominięciem wymogu prospektowego (gdy np. realizacja inkorporowanego w tych papierach uprawnienia następuje w bardzo krótkim czasie po ich przydzieleniu inwestorom). W związku z powyższym proponuje się wprowadzić doprecyzowanie przepisów Ustawy tak, by wyeliminować sztuczne konstruowanie oferty akcji poprzez ofertę tego rodzaju papierów wartościowych. Zmiany planowane w Projekcie mają w spójny sposób: (i) wyłączyć obowiązek prospektowy dla akcji w sytuacji, gdy stanowią one przedmiot uprawnień inkorporowanych w innych papierach wartościowych oraz (ii) wykluczyć wykorzystywanie przewidzianych Ustawą wyjątków od obowiązku prospektowego dla faktycznego publicznego oferowania akcji i ich wprowadzania do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie Projektem planuje się przeformułowanie dotychczasowego przepisu art. 3 ust. 5 Ustawy, wprowadzając zmianę, zgodnie z którą nie stanowi oferty publicznej akcji udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o tych akcjach umożliwiających podjęcie decyzji w sprawie ich nabycia lub objęcia w ramach realizacji uprawnień do ich nabycia lub objęcia inkorporowanych w innych papierach wartościowych, chyba że te inne papiery wartościowe nie były przedmiotem oferty publicznej. Powyższy przepis dopełnia się regulacją, zgodnie z którą w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie będzie konieczne udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości, jeżeli wydanie tych akcji nastąpiło w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tej spółki, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału tych papierów wartościowych.

4. Szczególny tryb prowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zastosowania przez KNF doraźnych środków nadzorczych 

Projekt wprowadza do Ustawy nową regulację art. 19a, ustanawiającą szczególny tryb prowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zastosowania przez KNF doraźnych środków nadzorczych (innego rodzaju niż sankcje administracyjne za naruszenie przepisów) przewidzianych w art. 16-18 i art. 53 ust. 10 i 12 Ustawy, przez wyłączenie niektórych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Proponowane regulacje przewidują m.in., że w razie niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, Komisja nadaje swej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W tym przypadku uzasadnienie doręcza się dopiero w terminie 14 dni od dnia doręczenia samej decyzji, natomiast termin na złożenie stosownego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia decyzji. Regulacje te, możliwe do zastosowania w przypadkach ściśle określonych w ust. 1 art. 19a (tj. niecierpiących zwłoki, ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa obrotu lub w razie niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody inwestorom) nie wyłączają prawa strony do odwoływania się od decyzji KNF ani do jej sądowej kontroli. Przyznano jednak prymat ograniczeniu tych reguł postępowania administracyjnego, które mogą powodować przedłużenie trwania postępowania w sprawie zastosowania środków nadzorczych, a nawet – w skrajnym przypadku – jego bezprzedmiotowość (choćby ze względu na ziszczenie się nieodwracalnych skutków danej transakcji). W przypadku, gdy oferta publiczna bądź subskrypcja lub sprzedaż dokonywane na podstawie tej oferty przeprowadzane są za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, postanowienie KNF o wszczęciu postępowania oraz decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16-18 oraz w art. 53 ust. 10 i 12 Ustawy, doręcza się tej firmie inwestycyjnej, a wówczas doręczenie firmie inwestycyjnej uważa się za doręczenie stronie.

5. Zmiany w zakresie doręczenia decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego 

Projekt w art. 33 Ustawy uzupełnia dotychczasowe przepisy regulujące proces wydawania przez KNF decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, wskazując, że decyzja o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, która uwzględnia w całości żądanie strony, jest natychmiast wykonalna. Ponadto, wprowadzono regulacje szczególne mające na celu umożliwienie emitentowi (lub sprzedającemu) publikację prospektu emisyjnego niezwłocznie po jego zatwierdzeniu, tj. bez oczekiwania na doręczenie decyzji na piśmie, przy czym za sposób doręczenia decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego uznano także opublikowanie jej na stronie internetowej Komisji, co wywołuje skutek doręczenia już z dniem opublikowania.

6. Wprowadzenie definicji „dnia roboczego” 

W celu usunięcia wątpliwości związanych ze sposobem liczenia terminów w odniesieniu do dni roboczych, Projekt – podobnie zresztą jak i od niedawna ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o funduszach inwestycyjnych – jednoznacznie wskazuje, że w każdym przypadku, w którym przepisy Ustawy nakazują obliczanie terminu w dniach roboczych (np. termin wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu, termin złożenia zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej, termin zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej), za „dzień roboczy” uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (jak niedziele i święta).

7. Brak możliwości wykorzystywania przez emitentów wpływów z emisji nowych akcji przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego 

Zgodnie z dodanym w Projekcie nowym art. 5a Ustawy, w przypadku, gdy oferta publiczna przeprowadzana jest za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na akcje nowej emisji będące przedmiotem oferty publicznej, dla których udostępniono prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym. Środki pochodzące z tych wpłat nie mogą być następnie przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego przeprowadzona została oferta publiczna akcji. Jest to istotne novum, ograniczające swobodę dysponowania wpływami z emisji w sposób wydłużający dotychczasowy okres, jaki mógł upłynąć pomiędzy przyjęciem wpłat na akcje w ramach subskrypcji, a ich wydatkowaniem na cele emisji wskazane w prospekcie.

8. Wprowadzenie regulacji tzw. „ofert kaskadowych” 

Projekt normuje po raz pierwszy w Ustawie kwestię przeprowadzania tzw. „ofert kaskadowych”, których istotą jest to, że emitenci zbywają swoje papiery wybranym instytucjom finansowym, pełniącym najczęściej rolę subemitenta, a te z kolei sprzedają te papiery następnym instytucjom finansowym, tworząc tym samym kolejne poziomy swoistej kaskady. Zbywanie papierów przez emitenta i między poszczególnymi poziomami instytucji finansowych odbywa się najczęściej w ofertach niepublicznych, ostatni poziom – najczęściej będzie ofertą publiczną. W Projekcie proponuje się zawarcie regulacji „ofert kaskadowych” w dodanym do Ustawy art. 15a stanowiąc, że emitent papierów objętych lub nabytych albo tych, które mają być objęte lub nabyte przez bank, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną, zagraniczną firmę inwestycyjną lub konsorcjum tych podmiotów (uczestnicy oferty kaskadowej) może udzielić pisemnej zgody na ich sprzedaż przez te podmioty, w ich imieniu i na ich rachunek, w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez tego emitenta (z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych przepisami unijnego rozporządzenia 809/2004 w sprawie informacji zawartych w prospektach). W ramach kaskady instytucje finansowe mogą publicznie oferować do sprzedaży papiery emitenta na podstawie jego prospektu emisyjnego, publikując jedynie warunki własnej oferty (cena, liczba, terminy i warunki subskrypcji). Omawiana konstrukcja pozwala emitentowi pozyskać potrzebne środki w krótkim czasie, ponieważ jego zaangażowanie ogranicza się wyłącznie do zaoferowania akcji wybranym podmiotom, wyspecjalizowanym w tego typu transakcjach. Ze względu na doświadczenie innych rynków w innych krajach UE, a także dla zapewnienia, że konstrukcja oferty kaskadowej nie zostanie wykorzystana w sposób zagrażający bezpieczeństwu obrotu akcjami lub utrudniający nadzór Komisji, proponuje się ustawowe zawężenie tej konstrukcji jedynie do nieudziałowych papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 pkt 10 Ustawy o Obrocie, takich jak m.in. obligacje), a więc z wyłączeniem np. akcji.

9. „Sprzedający” zamiast „wprowadzającego”. Zmiana zasad odpowiedzialności sprzedającego i podmiotu zabezpieczającego za informacje w prospekcie. 

W ocenie autorów Projektu, ze względu na zachodzące zmiany w praktyce i regulacjach kształtujących publiczny rynek papierów wartościowych w Polsce termin „wprowadzający” przestał faktycznie odzwierciedlać czynności dokonywane przez taki podmiot, który publicznie proponuje nabycie posiadanych przez siebie papierów wartościowych, a więc jest „sprzedającym”. Zastąpiono zatem termin „wprowadzający” terminem „sprzedający”. Dodatkowo wprowadzono także nowe zasady odpowiedzialności sprzedającego oraz podmiotu zabezpieczającego za informacje zamieszczone w prospekcie. Sprzedający jest więc, zgodnie z Projektem, podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, przy czym zasadniczo odpowiada on za informacje o sobie samym oraz dokonywanej przez niego sprzedaży papierów wartościowych (jak dotychczas), jednakże w przypadku, gdy sprzedający jest wobec emitenta podmiotem dominującym lub wywierającym na emitenta znaczny wpływ (w rozumieniu art. 96 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), odpowiada on za wszystkie informacje bez wyjątku. Analogicznie, w przypadku podmiotu zabezpieczającego, odpowiada on za informacje o sobie samym oraz o ustanowionym zabezpieczeniu, a w przypadku, gdy taki podmiot jest wobec emitenta podmiotem dominującym lub wywierającym na emitenta znaczny wpływ – za wszystkie informacje.

10. Ułatwienia w zakresie sposobu udostępnienia prospektu

Zgodnie z Projektem, emitent lub sprzedający ma obowiązek udostępnić prospekt emisyjny do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet , według własnego wyboru, na stronie: (i) emitenta lub (ii) firmy inwestycyjnej, oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym lub (iii) spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczane do obrotu lub (iv) organu nadzoru państwa macierzystego emitenta – w przypadku emitentów, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym. Emitent lub sprzedający może także dodatkowo udostępnić prospekt emisyjny do publicznej wiadomości w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie podmiotu prowadzącego rynek regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczone do obrotu lub w siedzibie emitenta, a także w siedzibie i punktach obsługi klienta firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym, w nakładzie zapewniającym dostępność prospektu emisyjnego dla osób zainteresowanych oraz sprawne przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych, lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, a ponadto – przez zamieszczenie prospektu emisyjnego w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej.

11. Zmiany w zakresie prowadzenia akcji promocyjnej 

Proponowane w Projekcie zmiany w art. 53 Ustawy oznaczają, że akcję promocyjną (reklamową) dotyczącą oferowanych papierów wartościowych) można będzie prowadzić tylko w przypadku oferty publicznej, wobec czego zakazane będzie udostępnianie co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi (w dowolnej formie i dowolny sposób) informacji mogących wywołać u odbiorcy przekonanie, że ich przekazywanie następuje w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcania do ich nabycia lub objęcia – jeżeli papiery te nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej. Ponadto, dopiero złożenie prospektu emisyjnego do KNF w celu jego zatwierdzenia ma być momentem uprawniającym do rozpoczęcia akcji promocyjnej tak, aby zamiar emitenta/sprzedającego odnośnie przeprowadzenia oferty publicznej w nieodległej przyszłości był pewny. Innymi słowy zakazane byłoby publiczne poszukiwanie inwestorów w przypadku oferty niepublicznej. W myśl Projektu, w przypadku, gdy zgodnie z Ustawą nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego, emitent lub sprzedający może prowadzić akcję promocyjną pod warunkiem złożenia do Komisj i, najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym jej rozpoczęciem, zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia, zawierającego informację o harmonogramie przebiegu akcji promocyjnej, podmiotach zaangażowanych w jej prowadzenie oraz materiały informacyjne zawierające treść mającą podlegać rozpowszechnieniu. Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja może, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem akcji promocyjnej, zgłosić żądanie wprowadzenia zmian lub uzupełnień do złożonych dokumentów albo przekazania wyjaśnień dotyczących jej treści, w terminie określonym w żądaniu, nie dłuższym niż 2 dni od dnia jego doręczenia podmiotowi obowiązanemu do złożenia zawiadomienia. Powyższe, jak wskazuje się w uzasadnieniu Projektu, ma uszczelnić system nadzoru nad ofertami, w przypadku których KNF nie posiada często wystarczających informacji w terminie umożliwiającym skuteczne podjęcie działań nadzorczych.

12. Zniesienie obowiązku sporządzenia i publikowania przez emitenta rocznego wykazu informacji uprzednio przekazanych do publicznej wiadomości w ramach raportów bieżących i okresowych (uchylenie przepisu art. 65 Ustawy).

13. Brak obowiązku emitenta zawierającego umowę o subemisję inwestycyjną/ usługową uzyskania stosownego upoważnienia w uchwale organu stanowiącego (uchylenie art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2). 

Uznano, że instytucja subemisji nie wymaga już szczególnej ochrony w postaci uzyskania uprzedniej zgody walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem, a drugiej strony uwzględniono okoliczność, że ważne dla powodzenia projektu pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej może okazać się pozyskanie subemitenta nawet w trakcie trwania oferty publicznej, mimo że wcześniej emitent w ogóle nie brał tego pod uwagę. Stąd też Projekt proponuje zniesienie obowiązku emitenta zawierającego umowę o subemisję inwestycyjną/usługową uzyskanie stosownego upoważnienia w uchwale podjętej przez właściwy organ – emitenta, a w przypadku subemisji dotyczącej akcji – w uchwale walnego zgromadzenia spółki.

14. Zmiany w zakresie sankcji za niektóre naruszenia 

Zgodnie z Projektem, istotnym zmianom ulega system sankcji za naruszenia przepisów Ustawy. W przypadku naruszeń obowiązków wynikających z przepisów Ustawy w zakresie prowadzenia akcji promocyjnej, Komisja może zastosować określone szczegółowo środki nadzoru, a dodatkowo nałożyć na poszczególne podmioty kary pieniężne, których górny limit w zależności od rodzaju naruszenia wynosi 5.000.000 zł lub 1.000.000 zł. Nowością jest także przepis umożliwiający – w przypadku rażącego naruszenia przepisów dotyczących akcji promocyjnej a także innych przepisów wskazanych szczegółowo w Ustawie – nałożenie przez Komisję kary do wysokości 1.000.000 zł na każdą z osób działających w imieniu i na zlecenie emitenta lub sprzedającego przy dokonywaniu czynności związanych z ofertą publiczną lub akcją promocyjną, w szczególności na członków zarządu, komplementariuszy w spółce komandytowo – akcyjnej lub komandytowej bądź wspólników w spółce jawnej lub partnerskiej.

Zmieniono także przepis dotyczący odpowiedzialności karnej za dokonywanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą: a) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości, b) zatwierdzenia memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna albo c) dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 38b lub bez jego złożenia do Komisji lub udostępnienia do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna. Powyższe naruszenie zagrożone jest karą grzywny do 10.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega osoba naruszająca zakaz udostępniania co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi (w dowolnej formie i dowolny sposób) informacji mogących wywołać u odbiorcy przekonanie, że ich przekazywanie następuje w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcania do ich nabycia lub objęcia, jeżeli te papiery nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej.

Na potrzeby uwzględnienia zmian Ustawy objętych Projektem, Projekt nowelizuje w odpowiednim zakresie również przepisy innych ustaw, w tym Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o obligacjach.

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys