NEWSLETTER Nr 39, styczeń 2013

21.01.2013 Publikacje

W dniu 20 lutego 2013 roku wchodzą w życie istotne zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany wprowadzane są opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2012 roku ustawą z dnia 12 października o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowelizacja objęta tą ustawą wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, 314 z 01.12.2009, str. 64 oraz 319 z 02.12.2011, str. 43) oraz wdraża częściowo dyrektywy: dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.) oraz dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.).

1. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

Ustawa wprowadza również zupełnie nowe regulacje, obejmując od 20 lutego 2013 roku ustawą również zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamówienia takie objęte są regulacją ustawy, jeżeli przedmiotem zamówienia są:

  1. dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów;
  2. dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów;
  3. roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, o którym mowa w pkt 1 i 2, i wszystkich
  4. jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu;
  5. roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne roboty budowlane lub usługi.

Nowelizacja ustawy nie wprowadza nowego trybu dla takich postępowań, jednak wprowadza pewne szczególne zasady dla tego przedmiotu zamówień, jak chociażby w zakresie zasad wykluczania z udziału w postępowaniu. Katalog przesłanek wykluczenia w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa uzupełnia obowiązujący katalog określony w art. 24 ust. 1 Pzp.

W zakresie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, jest również możliwość zobowiązania przez zamawiającego wykonawcy do stosowania szczególnych, wynikających z ustawy procedur wyboru podwykonawcy.

2. Zmiany w zakresie katalogu przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Istotną z punktu widzenia wykonawców biorących udział w zamówieniach publicznych jest zmiana w zakresie przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacji podlega art. 24 ust. 1 pkt 1), który od 20 lutego 2013 roku swoim zakresem obejmować będzie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Nowelizacja wprowadza również zupełnie nową przesłankę wykluczenia z udziału w postępowaniu, odnoszącą się do wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Wykluczeniu z udziału w postępowaniu od 20 lutego 2013 roku podlegać będą wykonawcy z grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Dialog techniczny 

Ciekawostką jest wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych dialogu technicznego, którego celem jest uzyskanie przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania doradztwa lub uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Zamawiający ma obowiązek prowadzenia dialogu technicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Udział wykonawcy w dialogu technicznym nie jest podstawą do jego wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w związku z którym dialog jest prowadzony.

4. Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób wyłaniania wykonawców 

W trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego wprowadzono zmiany związane z kwalifikacją wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu i składania ofert. Zamawiający zobowiązany jest w postępowaniach prowadzonych we wskazanych trybach, w sytuacji gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zaprosić do składania ofert (ofert wstępnych) wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, a nie, jak do tej pory, tych wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków. Opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, musi być określony przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zgodnie z przepisami końcowymi do ustawy z dnia 12 października 2012 roku, do postępowań o udzielenie zamówienia, wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem 20 lutego 2013 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!