NEWSLETTER Nr 40, luty 2013

20.02.2013 Publikacje

Każda zmiana przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp), rodzi po stronie zamawiających dążenie do ogłoszenia postępowania w oparciu o znane, obowiązujące już przepisy prawa, a po stronie wykonawców wątpliwość, kiedy tak naprawdę postępowanie takie zostało wszczęte. Utrudnieniem zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających jest jednoznaczne określenie momentu wszczęcia zamówienia, w szczególności zaś takiego zamówienia, które podlega obowiązkowej publikacji europejskiej.

Zgodnie z przepisami Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie konkurencyjnym (ofertowym) wszczyna się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej zamawiającego. Przepisy dopuszczają również możliwość publikacji przez Zamawiającego ogłoszenia w inny sposób, w tym w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Niezależnym obowiązkiem zamawiającego uzależnionym od wartości zamówienia jest publikacja o wszczęciu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w przypadku przetargów powyżej wartości określonej w art. 11 ust. 8 Pzp przekazanie ich do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Należy mieć na względzie, że ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczane lub publikowane w sposób opisany powyżej, nie może zostać, zgodnie z przepisami Pzp, zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku ogłoszeń o postępowaniach przekazywanych do Urzędu Publikacji Europejskiej – przed dniem jego przekazania temu Urzędowi.

Na gruncie przepisów przejściowych i końcowych ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Chociaż przepisy Pzp wprost nie wskazują w jakiej chwili następuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to posiłkując się poprzez art. 14 Pzp, przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności zaś art. 61 § 1 kc, uznać należy, że do wszczęcia postępowania dochodzi z chwilą upublicznienia woli zamawiającego o wszczęciu postępowania. Chwilą tą będzie data zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania przez zamawiającego w sposób ogólnie dostępny, na stronie internetowej lub w dzienniku czy czasopiśmie ogólnokrajowym. Nie jest zaś tą chwilą data publikacji przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, która z reguły następuje po dacie upublicznienia informacji o zamówieniu. Nie jest również tą datą dzień przekazania tej informacji do publikacji w Urzędzie.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej także jednoznacznie przesądza kwestię momentu wszczęcia postępowania, chociażby w orzeczeniach wydanych pod sygnaturą KIO/UZP 343/09, KIO/UZP 615/10 czy też KIO/UZP 616/10.

Reasumując, przepisy ustawy zmieniającej Pzp będą miały zastosowanie wyłącznie do postępowań, które zostały ogłoszone przez zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym lub na jego stronie internetowej od dnia 20 lutego 2013 roku, pierwszego dnia obowiązywania znowelizowanej ustawy Pzp.

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!