NEWSLETTER Nr 40, luty 2013

20.02.2013 Publikacje

Każda zmiana przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp), rodzi po stronie zamawiających dążenie do ogłoszenia postępowania w oparciu o znane, obowiązujące już przepisy prawa, a po stronie wykonawców wątpliwość, kiedy tak naprawdę postępowanie takie zostało wszczęte. Utrudnieniem zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających jest jednoznaczne określenie momentu wszczęcia zamówienia, w szczególności zaś takiego zamówienia, które podlega obowiązkowej publikacji europejskiej.

Zgodnie z przepisami Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie konkurencyjnym (ofertowym) wszczyna się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej zamawiającego. Przepisy dopuszczają również możliwość publikacji przez Zamawiającego ogłoszenia w inny sposób, w tym w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Niezależnym obowiązkiem zamawiającego uzależnionym od wartości zamówienia jest publikacja o wszczęciu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w przypadku przetargów powyżej wartości określonej w art. 11 ust. 8 Pzp przekazanie ich do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Należy mieć na względzie, że ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczane lub publikowane w sposób opisany powyżej, nie może zostać, zgodnie z przepisami Pzp, zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku ogłoszeń o postępowaniach przekazywanych do Urzędu Publikacji Europejskiej – przed dniem jego przekazania temu Urzędowi.

Na gruncie przepisów przejściowych i końcowych ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Chociaż przepisy Pzp wprost nie wskazują w jakiej chwili następuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to posiłkując się poprzez art. 14 Pzp, przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności zaś art. 61 § 1 kc, uznać należy, że do wszczęcia postępowania dochodzi z chwilą upublicznienia woli zamawiającego o wszczęciu postępowania. Chwilą tą będzie data zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania przez zamawiającego w sposób ogólnie dostępny, na stronie internetowej lub w dzienniku czy czasopiśmie ogólnokrajowym. Nie jest zaś tą chwilą data publikacji przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, która z reguły następuje po dacie upublicznienia informacji o zamówieniu. Nie jest również tą datą dzień przekazania tej informacji do publikacji w Urzędzie.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej także jednoznacznie przesądza kwestię momentu wszczęcia postępowania, chociażby w orzeczeniach wydanych pod sygnaturą KIO/UZP 343/09, KIO/UZP 615/10 czy też KIO/UZP 616/10.

Reasumując, przepisy ustawy zmieniającej Pzp będą miały zastosowanie wyłącznie do postępowań, które zostały ogłoszone przez zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym lub na jego stronie internetowej od dnia 20 lutego 2013 roku, pierwszego dnia obowiązywania znowelizowanej ustawy Pzp.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys